Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Länsstyrelsen arbetar med samverkan, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte genom projekt och nätverk. Vi arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatanpassningöppnas i nytt fönster

Klimat- och energistrategi för Södermanlands län

Den regionala klimat- och energistrategin för Södermanland är framtagen på uppdrag av regeringen, med syfte att utveckla det regionala arbetet. Grunden för arbetet är de internationella och nationella klimat- och energipolitiska målen.

De nationella målen på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den första versionen av strategin togs fram 2008. Den senaste versionen av strategin har utarbetats i dialog med länets miljö- och klimatråd och publicerades i december 2016. Strategin gäller fram till år 2045. Under 2018 och 2019 arbetar Länsstyrelsen med att uppdatera strategin med fördjupningar inom några områden.

I strategin fastställs en vision för Södermanland:

"År 2045 bidrar inte Södermanlands län med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och energianvändningen är effektiv och i huvudsak baserad på förnyelsebara energikällor. Samhället präglas av en cirkulär ekonomi där restprodukter från en samhällsfunktion vidareutnyttjas i en annan."

Strategin är indelad i sju insatsområden

 • Samhällsplanering för en hållbar utveckling
 • Hållbart resande och transporter
 • Förnybar energi
 • Klimatsmarta byggnader
 • Systematiskt energiarbete i företag och industri
 • Hållbar konsumtion av livsmedel och varor
 • Hållbart jord- och skogsbruk

Rapport Klimat- och energistrategi för Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik och rapporter

I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen tar varje år fram Rapporten Energiläget för Södermanland. Energiläget för Södermanland består av sammanställd regional energistatistik och ger en överblick av energiläget i Södermanland. Rapporten används bland annat som en del i uppföljningen av arbetet med den regionala klimat- och energistrategin.

Den samlade energistatistiken visar på några av Södermanlands särdrag. Rapporten fungerar därmed även som ett underlag för att identifiera länets utmaningar och möjligheter. Avgränsningen för rapporten utgörs av länets gränser. Statistiken redovisas med två års fördröjning varför 2017 års rapport visar energiläget i Södermanland år 2015.

Rapport Energiläget för Södermanland 2014
PDF

Rapport Energiläget för Södermanland 2015
PDF

Rapport Energiläget för Södermanland 2016
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport Energiläget för Södermanland 2017PDF

Rapport Energiläget för Södermanland 2018öppnas i nytt fönster

Sammanställning av rapporter som Länsstyrelsen i Södermanlands län publicerat inom klimat- och energiområdet sedan 2015.

 

Södermanland är ett landsbygdslän med god tillgång på restprodukter från jord- och skogsbruk. Tillsammans står jord och skogsbruket för nästan 90 procent av markanvändningen. Användningen av organiska restprodukter för energiändamål bidrar till en cirkulär ekonomi där kretsloppen sluts.

Under 2015 inventerade därför Länsstyrelsen i Södermanlands län bioenergipotentialen i länet och utvärderade möjliga användningsområden för bränslet. Rapporten är tänkt att fungera som ett planeringsunderlag för framtida investeringar och satsningar gällande biobränsle och produktion av biodrivmedel i Södermanland.

 

Södermanlands miljö- och klimatråd

 

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.

I samband med processen att ta fram ett åtgärdsprogram för miljömålen utarbetades formerna för ett regionalt miljö- och klimatråd. Den 8 maj 2015 bildades rådet genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet.

Miljö- och klimatrådet ska:

 • Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet, och styrgrupp i projekt inom programmet
 • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
 • Stödja genom resurser för åtgärder, t.ex. fondsamordning
 • Vid behov tillsätta projekt- och arbetsgrupper
 • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Miljö- och klimatrådet bildades 8 maj 2015.

Medverkande aktörer i Miljö- och klimatrådet är:

Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälardalens högskola, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Regionförbundet Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren.

Regionala projekt inom energi och klimat


Länsstyrelsen arbetar med energiomställningen bland annat genom de projekt vi bedriver. Nedan hittar du information om pågående projekt.

 

Fossilfritt 2030 syftar till att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta samt att påskynda och stötta näringslivets omställning. Projektet är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala tillsammans med det storregionala nätverket BioDriv Öst.

 

Totalt deltar 17 offentliga organisationer som vill arbeta aktivt med omställningen till fossilfria och effektiva transporter. Målsättningen är att de offentliga aktörerna ska minska sina koldioxidutsläpp inom transportsektorn med 20 procent mellan 2016 och 2020.

Projektet Fossilfritt 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmen Myt! "Det går inte att köra långt med elbil!"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LaddInfra Öst syftar till att genom informationsinsatser stimulera en ökad utbyggnad av icke-publika laddstationer i Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Läs mer om projektet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.

Läs mer om projektet här. öppnas i nytt fönster

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 % av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsynPDF

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Broschyren innehåller

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningarPDF

Vägledningen innehåller

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping