Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Skicka intresseanmälan till:

  • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
  • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Aktuella arkeologiska anbud

Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder er att lämna anbud för arkeologisk förundersökning inom fornlämning L1982:5200 samt i fornlämningsområdet till fornlämning L1982:8098 inför Trafikverkets arbete med förbättring, breddning och nybyggnation av väg 56 i Katrineholms kommun.

Fornlämningarna utgörs av två stenåldersboplatser och syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa och beskriva fornlämningarnas datering, karaktär, komplexitet, utbredning och omfattning. Om det bara påträffas lämningar av begränsad omfattning och okomplicerade till sin karaktär kan dessa med fördel, efter samråd med Länsstyrelsen, undersökas och tas bort redan inom ramen av förundersökningen.  Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående inbjudan med kartor och kravspecifikationer (bilaga 1-2). Digitalt underlag bifogas (bilaga 3).

Inbjudan - Dnr 431-3311-2019PDF

Bilaga 1 - Kravspecifikation undersökningsplanWord

Bilaga 2 - Kravspecifikation kostnadsberäkningWord

Bilaga 3 - Digitalt underlagZIP

Anbuden ska senast tisdag den 20 augusti år 2019 ha inkommit till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kulturmiljöenheten
611 86 Nyköping

Frågor till Länsstyrelsen ska inkomma per e-post till fredrik.d.samuelsson@lansstyrelsen.se och per.d.gustafsson@lansstyrelsen.se senast tisdag den 13 augusti år 2019. Frågor och svar som ställs under anbudstiden publiceras här.Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping