Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Skicka intresseanmälan till:

  • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
  • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Aktuella arkeologiska anbud

Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder er att lämna anbud för kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 och arkeologisk utredning etapp 2 inför Trafikverkets fortsatta planering av järnväg Ostlänken, delen väg 625-Vretaån, Nyköpings kommun.

Uppdraget omfattar dels kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 i form av kart- och arkivstudier samt fältinventering, dels arkeologisk utredning etapp 2 i form av fördjupade kart- och arkivstudier och utredningsgrävning av berörda objekt inom området. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämning berörs av arbetsföretaget. Objektens status som fornlämning eller inte fornlämning/övrig kulturhistorisk lämning ska fastställas och lämningarna ska så långt möjligt beskrivas.

Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående inbjudan med kartor och kravspecifikationer (bilaga 1–2). Digitalt underlag bifogas (bilaga 3).

Inbjudan – Dnr 431-2059-2017PDF

Bilaga 1 – KravspecifikationWord

Bilaga 2 – Kravspecifikation KostnadsberäkningWord

Bilaga 3 – Digitalt underlagZIP

Anbuden ska senast torsdag den 31 januari år 2019 ha inkommit till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kulturmiljöenheten
611 86 Nyköping

Frågor till Länsstyrelsen ska inkomma per e-post till cecilia.grusmark@lansstyrelsen.se och per.d.gustafsson@lansstyrelsen.se

senast torsdag den 24 januari år 2019. Frågor och svar som ställs under anbudstiden publiceras här.

Fråga:

Ni anger att en lämplig tidsåtgång för manusarbetet är ca 40-50% av fälttiden. Vilka arbetsmoment ska i det sammanhanget inräknas i ”fälttiden”. Och är det den totala fälttiden i form av mantimmar som avses?

Svar:

Med fälttid avses det sammanlagda antalet mandagar eller mantimmar i fält. Arbetsmoment som kan räknas in i fälttiden är fältarbete t ex inventering, utredningsgrävning, metallsökning, provtagning, inmätning.

Fråga:

På sidan 3 i kravspecifikationen står: ”Om det därefter fortfarande finns behov för fastställande av fornlämningsstatus ska upp till cirka 30 % av dessa kvarvarande lämningar utredningsgrävas för att få fram…”.

Syftar det till varje lämning, att vi ska utredningsgräva 30% av t.ex. varje lägenhetsbebyggelse? Eller syftar det till 30 % av samtliga lämningar t.ex. att vi gräver en av tre lägenhetsbebyggelser?

Svar:

Här avses att som mest cirka 30 % av antal objekt ska utredningsgrävas.

Exempel: Om ni genom fördjupade kart- och arkivstudier och samband mellan lämningar inte kunnat göra ett rimligt antagande om fornlämningsstatus på 15 stycken av objekten t ex lägenhetsbebyggelser eller kolarkojor/kolbottnar, så kan ni i någon form utredningsgräva (så som maskingrävning/handgrävning för provtagning inför C14, metallsökning etc) högst 30 % av dessa, dvs 5 stycken objekt. För dessa lämningstyper har vi inte angett någon procentsats av ytan, utan här ska ni genomföra de insatser som krävs för att få fram daterbart material. Urval av objekt ska samrådas med Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping