Ett rikt odlingslandskap

Vill du veta mer om hur du kan sköta om odlingslandskapets många natur- och kulturvärden? I betesmarker, slåtterängar och på hela gården?

Länsstyrelsen i Södermanland driver kompetensutveckling och rådgivning inom "Ett rikt odlingslandskap". Vårt mål är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag tas om hand med bra skötselåtgärder.

Kompetensutveckling

Vi ordnar kurser i egen regi, ofta med externa experter som kursledare. Vi har bland annat haft kurser om huggning och röjning i betesmarker, i lieslåtter och gärdesgårdsbygge. Kurserna annonseras i vår egen tidning Aktiv Landsbygd och i kalendern på vår webb.

Kontaktuppgifter

Malin Almquist
malin.almquist@lansstyrelsen.se
010-223 43 66

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder enskild rådgivning om skötsel av ängar, naturbetesmarker och andra natur- och kulturvärden knutna till odlingslandskapet. Om du funderar på att återskapa äldre betesmarker eller hur du ska röja kan du kontakta oss. 

Kontaktuppgifter till rådgivare

Malin Almquist
malin.almquist@lansstyrelsen.se
010-223 43 66 

Skötsel av ängs- och betesmarker

Projektet Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder är en del av en nationell satsning där syftet är att bevara och gärna öka arealen skötta ängar och betesmarker i landet genom att stimulera och skapa nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra. I Södermanland kommer det inom projektet att hållas fältvandringar och nätverksträffar med fokus på slåtterängar och naturbetesmarker. Alla aktiviteter är kostnadsfria och publiceras efter hand i Aktiv Landsbygd och i kalendern här på Länsstyrelsens webbplats.

Kontaktuppgifter

Ulrika Hägertorp
Projektsamordnare i Södermanlands län
ulrika.hagertorp@lansstyrelsen.se
010-223 43 97

Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping