Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

TIA-medel i Södermanlands län hösten 2019


Nu har årets andra utlysning av TIA-medel öppnat.

I Södermanland finns 1 671 000 kronor att söka.

Sista ansökningsdatum är 20 september 2019.

Meddelande om beslut ges 25 oktober 2019.

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Bidrag kan sökas för verksamheter som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Södermanlands län.

Syftet med statsbidraget är att:

 1. motverka passivisering under asyltiden,
 2. underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och
 3. främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

I Södermanlands län finns det i denna andra utlysning 1 671 000 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i länet.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner. Ansökan mejlas till länsstyrelsen på e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om TIA- medel" i ämnesrutan.

OBS! Organisationer och kommuner har olika ansökningsblanketter.

Information om utlysning nr 2 år 2019Word

Ansökningsblankett för kommunerWord

Ansökningsblankett för ideella föreningar och trossamfundWord

Intyg samverkanspart TIA - medsökandeWord

Aktivitetsplan till ansökanExcel

Enkel checklista för jämställdhetPDF

Utförligare stöd för jämställdhetPDF

BudgetmallWord

Alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska slutrapporteras och en del insatser ska även delrapporteras. Vilka som ska delrapportera samt när del- och slutrapport ska lämnas in framgår av beslutet om medel.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se länken till redovisningsmallar nedan).

Redovisningen ska mejlas till mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in.

Information och redovisningsmallar finns här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antalet asylsökande i länet har minskat under det senaste året och ser ut att fortsätta minska. TIA- medlen avser vuxna asylsökande personer. Tabellen nedan är hämtad från Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets statistiksida om asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem

Uppdaterad 2019-08-01Vuxna

Barn

Andel vuxna

av samtliga vuxna

i länet

Eskilstuna

303

82

28

Flen

444

198

41

Gnesta

7

.


Katrineholm

80

23

7

Nyköping

65

12

6

Oxelösund

13

.


Strängnäs

38

7


Trosa

.

.


Vingåker

125

131

12

Södermanlands län

1 077

457

100

. innebär färre än 5 personer

 

Hur kan man få kontakt med asylsökande personer som bor i eget boende?

Att hitta och komma i kontakt med de asylsökande personer som bor i eget boende kan vara svårt och meningen är just att föreningarna ska försöka hitta vägar att nå dem. Det kan vara genom att fråga folk om de känner några asylsökande, genom att affischera på bibliotek eller i affärer, genom att uppsöka språkkaféer eller andra platser där asylsökande kan förväntas finnas, e t c.

Hur kan man ta reda på om deltagarna är asylsökande eller inte?

För att få reda på om personer är asylsökande eller inte måste man fråga dem. Studieförbund brukar be att få se LMA- kortet. Många föreningar, t ex de som bedriver språkkaféer som är öppna för alla, vill inte särskilja folk genom att ställa frågan. Ett tips är att skicka runt en papperslapp där personerna anonymt kan pricka för om de är asylsökande, nyanlända eller har uppehållstillstånd sedan länge.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2019 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 139,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt

Lucie Riad

Integrationsansvarig

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping