Jämställdhet

Arbetar du i en förening och vill att er verksamhet ska vara jämställd? Då kan du få råd av oss i ert arbete. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

Länsstyrelsen arbetar genom att stödja, samordna och följa upp arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i Södermanland. Vi stödjer gärna föreningar i deras arbete med jämställdhet, men arbetar även med den egna verksamheten genom att belysa den utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Vi följer upp arbetet med jämställdhet på kommunnivå, anordnar nätverksträffar, utbildningar och konferenser, samt följer med i den nationella utvecklingen på området och deltar i nationella nätverk.

Länsstyrelsen samordnar nätverket JämKOM tillsammans med Regionförbundet Sörmland. JämKOM träffas några gånger per år och det är framförallt strateger med ansvar för jämställdhet i kommuner, landsting, myndigheter och civila samhället som deltar.

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland

I maj 2018 lanserade Länsstyrelsen en länsstrategi för jämställdhet i Södermanland 2018–2020, strategin ringar in vilka områden länet behöver arbeta mer med för jämställdhet och ger praktiska tips på hur ett jämställdhetsperspektiv och intersektionellt förhållningssätt kan användas i arbetet.

 

 

På tal om kvinnor och män

Ungefär vartannat år tar vi fram faktaboken På tal om kvinnor och män, som med könsuppdelad statistik belyser hur jämställt Sörmland är inom en rad olika områden. Den senaste versionen hittar du här:

 

 

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med jämställdhetsintegrering kan göras på många olika sätt, men det viktiga är att det finns med. Det handlar i grunden om att ha med sig jämställdhetsperspektiv i arbetet kontinuerligt, från början till slut. Jämställdhet bör belysas både utifrån vem/vilka som har makt och vem som är norm i verksamheten, men det ska också belysas utifrån representation genom könsuppdelad statistik. Dessa två områden kompletterar varandra och krävs för att en jämställdhetsanalys ska kunna göras.

I arbetet med jämställdhet behövs dels kunskap om verksamhetsområdet som ska analyseras, men också kunskap om jämställdhet, genus och analysmetoder - för att analysen ska bli så bra och relevant som möjligt. Vi rekommenderar de verktyg för jämställdhetsintegrering som finns på portalen Jämställ.nu.

Ordlista:

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan kvinnor och män.

Genus är det sociala könet och föreställningar om vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Dessa föreställningar skiljer sig åt beroende på historiskt, socialt och kulturellt.

Jämställdhetsintegrering är en särskild strategi för att belysa jämställdhet i den ordinarie verksamheten i hela processen, från början till slut. Exempelvis i det dagliga arbetet på företaget, vid mötesbordet eller på föreläsningen.

Normer innebär att det finns osynliga förväntningar och föreställningar om hur någon eller någonting ska vara utifrån exempelvis kön, sexualitet eller klass. Det kan handla om att män förväntas vara, agera eller välja på ett visst sätt bara för att de är män, medan kvinnor förväntas vara, agera eller välja annorlunda för att de är kvinnor.

Normkritik handlar om att identifiera vad som är normen och därmed normativt i verksamheten, det vi ofta tar förgivet utan att analysera vidare. Med normkritik kan ojämställda eller ojämlika villkor synliggöras och motverkas.

Kontakt

Malin Stenman

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping