Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag (inte enskilda firmor)
 • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Hur stort är stödet?

I Södermanland är stödprocenten för totala stödberättigade utgifter 40 procent.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Under sommaren 2018 beslutade Länsstyrelsen om stöd till bredbandsutbyggnad. Det är tre projekt i Södermanland som nu får stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. Det är Fogdö, Strängnäs kommun, Gnesta södra och Stjärnhov, båda i Gnesta kommun. Projektägare är Zitius respektive Skanova, som båda är bolag inom Teliakoncernen. Besluten innebär att 800 hushåll på den sörmländska landsbygden nu får tillgång till en snabb fiberbaserad internetuppkoppling. Den totala budgeten för att genomföra projekten är 75 miljoner kronor och Länsstyrelsen ger stöd med 40 procent av den kostnaden, det vill säga cirka 30 miljoner kronor.

Inom ramen för innevarande Landsbygdsprogram har Länsstyrelsen givit projektstöd till 13 stycken fiberprojekt i Södermanland. Medlen ska användas i områden där kommersiella krafter inte bygger ut av egen kraft. Totalt har Länsstyrelsen bidragit med 139 miljoner kronor, vilket givit cirka 4 000 hushåll i Södermanland tillgång till bredband via fiber.

Länsstyrelsen kan i dagsläget inte svara på frågan om nya medel för bredbandsutbyggnad kommer. Detta avgörs av politiska beslut och det återstår att se hur ett eventuellt sådant stöd kommer att vara utformat.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Vad ska jag tänka på innan jag gräver bredbandsfiber?


Det är viktigt att alla ingrepp i mark görs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Redan i projekteringsfasen bör du beakta hänsyn. Sök samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 § och 2 kap 10 § kulturmiljölagen.

Innan arbetet påbörjas måste du ha alla nödvändiga tillstånd och dispenser enligt gällande lagstiftningar.

Tänk på detta:

 • Undvik i möjligaste mån att beröra forn-och kulturlämningar redan vid planering av sträckning
 • Håll ett avstånd på minst 30 meter ifrån forn- och kulturlämningar
 • Anlita gärna kulturhistorisk kompetens redan i planeringsskedet
 • Observera att samråd enligt kulturmiljölagen bör sökas för alla längre ledningssträckor oavsett om forn- och kulturlämningar berörs eller inte, samt om det finns forn- och kulturlämningar inom 30 meter från ledningen.
 • Beakta skyddsvärd natur. Det är verksamhetsutövaren (dvs den som gräver fiber) som har det fulla ansvaret för att ta reda på vilka naturmiljövärden som kan påverkas av grävarbetena och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika eller minimera skador på dem.
 • Samråd och ansökan ska göras i god tid eftersom handläggningstiden kan vara lång
 • Använd Länsstyrelsens karttjänst och fornsök som tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) för att identifiera skyddad natur och fornlämningar. 

Kontakt