Lokala Vattenvårdsprojekt - LOVA

Har du idéer om hur vi kan minska övergödningen i Östersjön? Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt för att främja Östersjöns miljöstatus.

Hav- och vattenmyndigheten kom i och med vårbudgeten ut med en extra utlysning av LOVA-medel för 2019.

Sista ansökningsdag för extrautlysningen är den 23 augusti 2019.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen för närmare information och diskutera projektidéer.

Bakgrund

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. För att tillvarata och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav införde regeringen 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, det så kallade LOVA-bidraget.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. I vissa fall kan därmed upp till 90 procent i statliga bidrag sökas för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.
 

Detta får LOVA-bidrag användas till

 1. Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
 2. Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 3. Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
 4. Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Mer detaljerad information finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag. 

Tid för ansökan
Sista dagen för ansökan inför kommande period är 31 januari 2019

Gör din ansökan såhär:

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökningsblankett för LOVA (exel)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Skriv under och skicka din ansökan till: sodermanland@lansstyrelsen.se 

Du som har fått beviljat stöd till lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) och har avslutat ditt projekt ska slutrapportera senast tre månader efter projektets avslutningsdatum.

Gör din slutrapportering så här:

 1. Fyll i blanketten:
  Slutrapporteringsblankett för LOVA (excel)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Skriv under och skicka blanketten till: sodermanland@lansstyrelsen.se

Stöd för slutrapportering Anvisningar för slutrapport (Havs och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.

För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller gå in på Havs- och vattenmyndighetens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och läs om bidraget. 

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

LOVA-bidraget är tänkt att bygga på lokala idéer, kunskaper och engagemang för att minska övergödningen av Östersjön.

Projekten kan inrikta sig på åtgärder som syftar till att minska icke-naturlig näringsbelastning till havet genom att fokusera på orsakerna till näringsläckaget. Sådana åtgärder kan exempelvis vara anläggande eller restaurering av våtmarker som näringsfälla, olika dagvattenprojekt, kretsloppsanpassade avlopp, reduktion av utsläpp från avloppsreningsanläggningar, åtgärder i lantbruket som till exempel erosionsbegränsande åtgärder, strukturkalkning, sedimentationsdammar eller andra kreativa initiativ som syftar till att minska näringsbelastningen till Östersjön. Till restaurering av våtmarker kan en även söka LONA-bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekten kan även fokusera på att behandla symptomen genom att minska den mängd fosfor eller kväve som redan finns i haven. Exempel på sådan typ av åtgärd är musselodling, skörd av ilandspolade alger och tång, aluminiumfällning av fosfor eller restaurering av värdefulla och övergödda havsmiljöer.

Stöd kan ges till både projekt som syftar till att minimera orsak eller behandla symptom, samt till planering av sådana åtgärder.

Viktigt att ha med sig är länsstyrelsernas prioritering av kostnadseffektiva projekt i enlighet med förordningen. Alltså premieras de projekt som har lägst beräknad kostnad per kg reducerat fosfor och kväve.

Här finner du alla tidigare års beviljade LOVA-projekt i Sverige: Projektkataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Cinthia Tiberi Ljungqvist

Handläggare

cinthia.tiberi.ljungqvist@lansstyrelsen.se

Telefon 010 2234 270