Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur.

Hitta kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur finns kartor över områden med skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad Natur på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Presentation av alla nationalparker på Sveriges nationalparkers webbplatslänk till annan webbplats

Nationalparker på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Du kan också se förslag till förändringar och nya Natura 2000-områden och aktuella remisser.

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och brukare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Du behöver tillstånd för intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område.

Exempel på intrång som kan kräva tillstånd:

 • skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
 • väsentlig ändring av skötsel i en utpekad ängsmark
 • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område.

Det kan vara svårt att bedöma när ett tillstånd krävs. Samråd därför med din länsstyrelse om du är osäker.

Vissa områden behöver skötsel - andra inte

Alla Natura 2000-områden bevaras inte på samma sätt. En del behöver aktiv skötsel eller restaurering. Andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. Varje Natura 2000-område har därför en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det är som ska skyddas. Behovet av åtgärder bestäms av:

 • vad som ska skyddas
 • hur känsligt området är
 • vilket skydd som redan finns.

Vem ansvarar för vad?

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Länsstyrelserna tar även fram förslag på nya områden. Det ska vara de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar Skogsstyrelsen för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) för åtgärder som berör försvaret.

Bevarandeplaner Natura 2000

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat en bevarandeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje enskilt Natura 2000-område. Bevarandeplanen är inte juridiskt bindande utan bör ses som ett rådgivande dokument.

Syfte och mål i en bevarandeplan utgår från områdets naturvärden. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder som planeras och hur uppföljningen av målen skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer bevarandeplanen. Det är möjligt att revidera en bevarandeplan när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.


Bevarandeplaner kommunvis

Här finns de fastställda bevarandeplanerna uppdelade efter kommun i pdf-format.

Askholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 171219) SE0220343

Berga-Listalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 171219) SE0220401

Duvtorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220519

Ekorneberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220211

Fiholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220226

Grindstuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220059

Hedensölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 151215) SE0220247

Karlslundsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220402

Kilalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220317

Källarhalsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220328

Lerbölelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220236

Lilla tjärbruketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220156

Lövönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220344

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen-södralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220077

Rinkesta såg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220513

Råby-Myrhemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220403

Skiren-Kvickenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220368

Skogstorpshagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ​SE0220318

Sofiebergsåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220078

Stenby änglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220601

Söderfjärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220087

Torparskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220405

Tovhulta stormosselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220176

Varglyanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220505

Vilstalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220602

Örmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220332

Båvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220303

Harpsund-Önlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220322

Henaredalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220194

Holmtorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220232

Hornskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220360

Hyltingeravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220346

Jaktstuguskogen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSE0220193

Malmaåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220604

Marsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220329

Mora hagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220168

Rosmossen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220517

Skedevilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220219

Sparreholms ekhagarlänk till annan webbplats (uppdaterad 161221) SE0220063

Stavåsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190130) SE0220227

Stenhammars kohagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220345

Tunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220089

Veckla änglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220239

Åtorpsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220207

Båvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220303

Djupdalshagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220349

Djupvikssjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220251

Fräkenvassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220311

Haga hage länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220408

Herröknanäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220088

Hällestalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220411

Igelsjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220252

Likstammen-Torpesta kvarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220357

Lomsjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220208

Marvikarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220174

Misätters ekhagarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 141215) SE0220339

Nytorpsravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220413

Näsbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220224

Putbergenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220069

Stora Brandsbollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220414

Stora Åsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220233

Stortrönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220212

Tussmötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220253

Utnäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220214

Ånhammarsnäset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220228

Barrsjömossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220152

Brebollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220309

Bråtamossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220137

Bränntorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220160

Dagöholmsbackarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220338

Djupviksnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220202

Eknäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220243

Evighetsbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220201

Fjällskäftelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220503

Floda kyrksjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220305

Flodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220206

Gölet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220516

Harpebolnäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220336

Himlingeskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220334

Himlingeåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220191

Hvalstalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 141215) SE0220506

Hålvetten-Näsnarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220204

Hällvik länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220314

Kokärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220327

Kårtorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220240

Lisstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220241

Lögarbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220362

Melånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220237

Näsnarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220306

Nästorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220606

Ormsjöbergenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220504

Pilgöljanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220103

Rosenlundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220216

Rösätter - Viksätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220417

Simonsbollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220420

Stentorps hagkärrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220245

Stora Munkebolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220205

Svinnäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220341

Tornskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220421

Tåkenönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220150

Valdemarsönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220425

Väsby ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220364

Västra Kolbergalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220310

Öknabylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220154

Örmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220332

Berga Kullelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220427

Båvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220303

Båvenreservatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220145

Bärstakärret länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220011

Daviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220148

Djurgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220351

Fjällmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220106

Fräkenkärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220213

Fågelboskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220255

Horsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220124

Jungfruvassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220603

Kilaån-Vretaånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220304

Koholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220229

Labro ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220118

Lerviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220353

Lidakärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220340

Likstammen-Torpesta kvarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220357

Linuddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220119

Ljuvalundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220350

Lundänglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220507

Marsviken-Marsänglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220115

Masugnsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220356

Nyckelmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220220

Nynäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220126

Nävsjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220012

Rågölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220231

Sibrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220703

Sjösakärrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220021

Skylelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220312

Skåravikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220110

Skärgårdsreservatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220129

Stendörrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220218

Stora Bötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220009

Storhultet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220337

Strandstuvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220020

Svanviken-Lindbackelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220017

Svärtaånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220702

Sågartorpskärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220104

Timmermonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220429

Tore gravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220217

Utnorsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220335

Vedaånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220701

Vretenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220315

Vurstubackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220352

Västra Djupviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220122

Åboravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220373

Ångalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220372

Ängbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220013

Femörehuvudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220431

Furönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220432

Hasselö-Bergölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220433

Hävringe-Källskärenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220028

Björnvad länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220238

Bredsjönäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220434

Bråtönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220166

Gestalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220435

Gorsingeholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220199

Gorsingeholmskullarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220443

Gorsingelundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220515

Gripsholms Hjorthagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220085

Hastalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220514

Kalkbrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220197

Lenellstorpskärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220210

Lindönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220363

Magsjötorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220369

Norrby kyrkskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220250

Nybbleholmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220083

Nykärrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220347

Segersönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220182

Skolmästarhagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220358

Stampmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220072

Svartsjömyrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220223

Säbyviken-Bädarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220354

Södra Kärrlångenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220175

Tynnelsöns södra dellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220348

Tynnelsö-Prästholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220370

Tynäs ekhagar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220320

Åsa gravfältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220438

Askölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220439

Bokö-Oxnölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220215

Borgmästarholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220440

Borsölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220301

Kråmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220509

Lotsängsbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220130

Lånestahedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220203

Nynäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220126

Persölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220234

Södra Lämundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220511

Tomtaklintskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220257

Tullgarn-västralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220034

Igelbålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220151

Kalkugnstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220235

Nya Kärrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220333

Sundängenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220248

Tomsängenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220367

Torsmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220330

Ödesängssjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220331

Biotopskydd

Ett biotopskyddsområde är mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas någon verksamhet eller vidtas några åtgärder som kan skada naturmiljön.

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden. De utgör livsmiljöer för många arter och underlättar spridningen av växter och djur mellan större naturområden. Många av dessa arter var förr vanliga, men har genom jordbrukets rationalisering allt svårare att klara sig ute i odlingslandskapet. Det finns två olika former av biotopskydd:

 • generellt biotopskydd 
 • biotopskydd beslutat i det enskilda fallet.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas.

Exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Särskilt biotopskydd

Förutom de biotoper som är generellt skyddade kan länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om biotopskydd i det enskilda fallet. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddsområden bildade på detta sätt är alltid markerade i terrängen.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden används när syftet med skyddet är begränsat i tid och rum, till exempel för att skydda enstaka djur- eller växtarter under en viss tid på året. Detta kan till exempel innebära att ingen får gå in i området under den här perioden.

Det är framförallt häckningsplatser för störningskänsliga fågelarter som vi försöker skydda med ett djurskyddsområde.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. Men det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan.

Ramsarområden på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Riksintresse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Strandskyddsområde

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

Bakgrund och strandskyddets syften

För att säkerställa ett fritt och rörligt friluftsliv för kommande generationer infördes strandskydd i Sverige på 1950-talet. Då såg man att allmänhetens tillgång till stränderna på många håll hindrades genom ökad byggnation.

Strandskyddets ursprungliga syfte var att strandområdena ska vara tillgängliga för allmänhetens rekreation och friluftsliv. Man kan säga att strandskyddet är en förlängning av allemansrätten. Strandskyddet har sedan dess fått ytterligare ett syfte. Det är att strandskyddet ska vara ett skydd för djur och växter.

Stränderna, som är en ändlig resurs, är attraktiva på flera olika sätt och utsatta för ett stort exploateringstryck. Att Sveriges stränder idag i stor utsträckning är tillgängliga för allmänheten är unikt i jämförelse med många andra länder i Europa.

Tomtplats och fastighet är inte samma sak

En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsen är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten.

Inom ett strandskyddsområde får inte:

 1. nya byggnader uppföras,
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (både utvändiga ändringar som till exempel tillbyggnader eller utbyggnader samt invändiga ändringar omfattas),
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller,
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Exempel på förbjudna åtgärder är att:

 • uppföra nya byggnationer eller tillbyggnader
 • ändra byggnaders användning
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • klippa gräs eller ta bort annan vegetation utanför tomtplats
 • gödsla eller sprida bekämpningsmedel
 • plantera trädgårdsväxter
 • göra sig av med/kasta trädgårdsavfall såsom gräsklipp, grenar och löv

Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde kan bli vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Vattenskyddsområden på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping