Når vi miljömålen

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram.

På sverigesmiljömål.se listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivålänk till annan webbplats

Miljöövervakning som stöd

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Detta är våra miljökvalitetsmål.


1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Läget i länet 

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

 

Vit Näckros fotad i Långhalsen Foto: Karl-Joel Sundholm

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Uppföljningen av åtgärdsarbetet visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, till exempel Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom God bebyggd miljö finns däremot en positiv trend.

Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras.

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer. Positivt är däremot att mark och vatten i Södermanland inte är särskilt påverkat av försurning.

Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska och kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras. Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Rapport Hur är (miljö)läget? Miljömål och miljöövervakning i Södermanlands län
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljömålsbedömningar för Södermanlands län 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

 

Havsörn. Foto: Staffan Widstrand

En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. De regionala åtgärdsprogrammen och dess åtgärder är en viktig del för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer viktiga för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Södermanlands program kallas Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020. Det är flexibelt med möjlighet att lägga till åtgärder och möjlighet för fler aktörer att ansluta sig till de åtgärder som nu finns i programmet.

Rapport Åtgärdsprogram för Södermanlands miljööppnas i nytt fönster


Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det är ett länsomfattande program där alla goda krafter drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter.

Tillsammans kan vi hitta inspiration, samarbetsvinster och öka engagemanget för ett hållbart Södermanland. Åtgärdsprogramsarbetet är ”grädden på moset”. Det är resultatet av vår samverkan och något vi gör utöver det miljöarbete som planeras enskilt av respektive aktör.


Folder Så når vi miljömålen tillsammans i SödermanlandPDF

Vattenveckan

Med start 2016 genomförs årligen en vattenvecka i länet.

Vi samlar länet kring en av våra största miljöfrågor - för att vatten är mer än vatten.

Läs mer här!öppnas i nytt fönster

Södermanlands Miljö- och klimatråd

 

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.

I samband med processen att ta fram ett åtgärdsprogram för miljömålen utarbetades formerna för ett regionalt miljö- och klimatråd. Den 8 maj 2015 bildades rådet genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet.

 

Miljö- och klimatrådet ska:

  • Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet, och styrgrupp i projekt inom programmet
  • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
  • Stödja genom resurser för åtgärder, t.ex. fondsamordning
  • Vid behov tillsätta projekt- och arbetsgrupper
  • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

 

Miljö- och klimatrådet bildades 8 maj 2015.

 

Medverkande aktörer i Miljö- och klimatrådet är:

Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälardalens högskola, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Regionförbundet Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren.

 

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet. www.rus.lst.se

Bidrag

 Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i RUS rapport Var finns pengarna?

Läs rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping