Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vildsvin

Allmänt om vildsvin

Vildsvin har sedan länge varit en naturlig del av den svenska faunan. Det finns uppgifter om att vildsvinen fanns i Sverige redan för 6000–7000 år sedan.

Historiskt har vildsvin förekommit i Sverige från Uppland och söderut. Under 1700-talet utrotades vildsvinen och det var först på 1940-talet som de återinfördes och då till hägn. Rymningar och illegala utsättningar har sedan förekommit.

Den första större förekomsten av frilevande vildsvin uppstod i Tullgarn-Mörköområdet söder om Stockholm. I början av 1980-talet fanns det färre än 100 frilevande vildsvin i landet. Tio år senare hade stammen vuxit till ca 500 djur. Sedan dess har expansionen gått fort. Det uppskattas att antalet vildsvin uppgår till cirka 150 000 i dagsläget. Avskjutningen är uppskattad till ca 60 000 djur per år.

Vildsvinet har under senare år blivit ett allt påtagligare inslag i vår fauna. Ökade problem med skador vittnar om detta men vildsvinen har också gett oss fler jakttillfällen och förstklassigt kött. I takt med stammens utveckling har behovet av kunskap om arten och jakten ökat samt hur skador kan förebyggas.

Flera vildsvin på en vall som bökar

Foto: Kenneth Schulze

Regionala mål med vildsvinsförvaltningen

Viltförvaltningsdelegationen i Södermanland beslutade under slutet på 2021 om målsättningar med vildsvinsförvaltningen i länet genom bilagan till samförvaltningsplanen om vildsvinsförvaltning i Södermanlands län 2022-2025. Målet med vildsvinsförvaltningen är att åstadkomma en kontrollerad population av vildsvin som är anpassad till, och i balans med, lokala förutsättningar. Förvaltningen ska ha ett adaptivt förhållningssätt, det vill säga att förvaltningen anpassas efter rådande förhållanden. Stammen ska hållas på en sådan nivå att den har en rimlig påverkan på
lantbrukares val av grödor och produktion, att antalet vildsvinsolyckor i trafiken minskar, samt för att risken för spridning av ASF blir mindre.

Målsättningarna är

  • att skördebortfall i spannmål inte upplevs som mer än 4 % (Enligt SCB 2020 upplevdes skördebortfallet vara 8%*)
  • att vildsvinsolyckorna i trafiken inte överstiger 400 per år (2019 registrerades
    812 vildsvinsolyckor i Södermanlands län),
  • att ytterligare öka kunskapsnivån om vildsvinsförvaltning och ASF hos jägare, lantbrukare och markägare samt stimulera insatser för ökad lokal samverkan.

Vildsvinsförvaltning i Södermanlands län 2022-2025 Pdf, 13.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Viruset smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa.

Sjukdomen riskerar orsaka stora problem för den svenska grisnäringen, vildsvinsstammen och jakten om den kommer till Sverige.

Ju snabbare en eventuell introduktion av afrikansk svinpest till svenska vildsvin upptäcks, ju större är förutsättningarna för att sjukdomen ska kunna kontrolleras och smittspridning stoppas.

Vildsvin som hittas döda ska därför rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att möjliggöra provtagning och analys. Rapportera fynd av döda vildsvin här: https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats. eller ring SVA på 018-67 40 00.

Läs mer om afrikansk svinpest hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur ska Sverige rusta sig på bästa sätt för att skydda sig mot afrikansk svinpest?

Regeringen gav i maj månad Jordbruksverket i uppdrag att i nära dialog med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreda om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av smittan.

I rapporten föreslås bland annat ett antal långsiktiga kommunikations- och samverkansåtgärder för att

  • minska risk för introduktion och spridning
  • stärka övervakningen
  • förbättra den allmänna biosäkerheten i landet.

En rapport från utredningen finns nu publicerad på Jordbruksverkets hemsida.

Rapport - Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige Länk till annan webbplats.


Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping