Dovhjort

Allmänt om dovhjort

Dovhjortar lever i flockar, där flera hindar går tillsammans med sina kalvar i större eller mindre grupper. Medelålders och äldre hjortar kan, speciellt sommartid, uppträda i egna flockar skiljt ifrån hindarnas hemområden detta för att inte konkurrera om föda.

Under vintermånaderna, då gräs är en stor bristvara äter de gärna ensilage, dels aktivt utlagd och dels i hästhagar och runt ladugårdar. Även bark på träd och späda grenar ger dem nödvändigt tillskott för överlevnaden. 

Foto: Torleif Nilsson

Fotot Torleif Nilsson

Dovhjortsprojektet

Länsstyrelsen har tillsammans med berörda organisationer startat upp ett samverkanprojekt som ska leda till en bättre förvaltning av dovhjortar i länet. Målet med projektet är att öka kunskapen om dovhjorten och skapa en mer förutsägbar förvaltning. Detta är ett unikt initiativ i Sverige och Naturvårdsverket finansierar projektet.       

​Under de senaste tio åren har dovhjorten ökat och spridit sig i länet. I vissa områden har dovhjorten funnits under längre tid och har lokalt nått höga tätheter samtidigt som arten på andra håll saknas eller endast förekommer sporadiskt. Det medför ett ökat kunskapsbehov om hur vi bäst ska förvalta dovhjorten.

Projektet går ut på att befintliga älgskötselområden erbjuds att frivilligt ingå i dovhjortsprojektet. Ett skötselområde är en sammanslutning av marker med olika ägare och som företräds av både markägar- och jägarintressen. Deltagande områden erbjuds utbildningar och föreläsningar av Sveriges ledande dovhjortsforskare och experter som kommer att berätta om dovhjortens biologi, inventeringar, avskjutningsmodeller och mycket mer. Områden kommer att få underlag och stöd för att sammanställa skötselplaner för dovhjort. Det kommer erbjudas intressant och användbar information för alla, oavsett om området har mycket dovhjortar eller sporadisk förekomst. Det finns behov av en god förvaltning i alla lägen!

Det är skötselområdena som bestämmer målsättningarna för dovhjortsstammen i sina områden.

Upplägget är enkelt

  • Summering av föregående års jaktresultat (mars)
  • Inventering av dovhjortsstammen (april)
  • Sammanställa informationen i en skötselplan (maj/juni)
  • Genomföra jakten mot uppsatta mål (sept-feb)

Dovhjorten saknar i många områden idag en planerad förvaltning. Samverkansprojektet hoppas kunna bidra till att vi lär oss mer om dovhjorten som art och hur vi bäst förvaltar den. Det ska kunna leda till en sund dovhjortstam i balans med fodertillgången. Alla skall finna glädje med dovhjort i markerna.


Nedan finns  dokumentation från möten

Uppstartsmöte 2016 Pdf, 5.9 MB.

Inventeringsmöte 2017 ,Vadsbro Pdf, 7.4 MB.

Utbildningsdag februari 2018, Hedenlunda Pdf, 2.8 MB.

Anteckningar från utvärderingsmöte av dovhjortsprojektet den 27 mars 2019 Pdf, 539.9 kB.          

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping