Plötslig ishalka i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Bilden visar en blå fjäril som sitter på en rosa blomma och äter. Fjärilen är en hotad fetörtsblåvinge och blomman är tjärblomster.

Fetörtsblåvinge på tjärblomster. Foto: Karl Ingvarsson

Vad är pollinering och varför är det viktigt?

Pollinering är när pollen överförs mellan växters ståndare och pistiller (växtens reproduktiva delar) så att frukter eller frön bildas. Pollinering behövs för växters reproduktion och spridning. Drygt 90 procent av världens vilda växter och 75 procent av odlade grödor får hjälp av pollinatörer vid sin frösättning. Pollinering är en

 • förutsättning för biologisk mångfald. Växter utgör navet i många näringskedjor som förser djur med föda och boplats.
 • viktig ekosystemtjänst som förser oss människor med mat och även möjligheten att uppleva vackra naturmiljöer.

För att tillgodose naturens, jordbrukets och trädgårdsodlingens pollineringsbehov krävs inte bara ett stort antal bin, humlor och andra vilda pollinatörer utan också en variation av arter. En del blommor kan bara pollineras av vissa insekter och det finns pollinatörer som bara besöker vissa typer av blommor. En mångfald av pollinerande insekter behövs därför för att tillgodose pollineringsbehovet för alla växter.

De vilda pollinatörer är hotade

Många av våra pollinerande insekter är idag hotade. Mycket tyder på att antalet arter och individer pollinerande insekter håller på att minska, både i Sverige och världen. Fjärilar (dag- och nattfjärilar), vildbin och skalbaggar hör till de värst drabbade insektsgrupperna. En tredjedel av Sveriges vildbi- och humlearter samt en femtedel av fjärilsarterna finns med på den svenska rödlistan över hotade arter, det vill säga arter som riskerar att dö ut. Hoten mot våra vilda pollinatörer än många:

 • Livsmiljöerna krymper. Pollinatörernas livsmiljöer blir mindre, färre och hamnar längre ifrån varandra i landskapet.
 • Färre blommor. Förekomsten av ängs- och hagmarker, blommande träd och buskar har blivit alltmer sällsynta i landskapet.
 • Användningen av bekämpningsmedel.
 • Invasiva främmande arter tränger undan inhemsk flora och fauna.
 • Klimatförändringarna spås ha stor påverkan på pollinatörers framtida utbredningsområden
 • Bebyggda och exploaterade områden blir fler och bidrar med barriärer, buller och ljusföroreningar som påverkar många pollinerande insekter negativt.

Situationen för våra vilda pollinatörer är akut och vi behöver agera nu innan det är försent.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till och med 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att:

 • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
 • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
 • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
 • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Alla insatser behövs och alla kan göra något

Vilda pollinatörer finns överallt i landskapet. De finns i de öppna markerna och i skogen, från tätorterna till landsbygden, och kan till och med finna sin väg till den lilla balkongen. Vi behöver hjälpas åt att bevara och återskapa livsmiljöer för de vilda pollinatörerna. Ett mer variationsrikt landskap skapar förutsättningar för fler pollinerande insekter. För att åstadkomma det kan alla bidra.

Alla insatser räknas – stora som små! Hur kan du bidra?

Du som sköter om parker, golfbanor, kyrkogårdar eller andra grönytor kan göra stor skillnad. Här finns inspiration och information om åtgärder som gynnar vilda pollinatörer:

Parkanläggningar – att se över skötseln i parkerna kan gynna många.
Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bland blommor och bin Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Golfbanor – Gammal bunkersand kan användas för att skapa livsmiljöer för arter knutna till sandmarker. I ruffen kan blomsterängar med fördel skapas. Golfbanor kan med rätt skötsel skapa dynamiska livsmiljöer för pollinatörer.

Biologisk mångfald på golfbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gynna vilda pollinatörer - Åtgärder på golfanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kyrkogårdar – låt gräsmattan bli en blommande äng.
Gynna vilda pollinatörer - Åtgärder i kyrkogårdsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urbana ängar – att anlägga och sköta en äng i urbana miljöer.
Att anlägga urbana artrika ängsmarker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gräsmattor – gör den artfattiga gräsmattan till en blommande oas.
Rikblommande gräsmarker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativ till gräsmatta i Sverige – från teori till praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Refuger i landskapet som vägkanter, kraftledningsgator, skjutfält, med mer, gynnar vilda pollinatörer.
Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bebyggelse – pollinatörerna i den bebyggda miljön.
Pollinatörer i bebyggd miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blommande buskar och träd – plantera träd eller buskar som de vilda pollinatörerna uppskattar.
Blommande buskar eller träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandmiljöer – skapa boplatser åt marklevande bin och andra insekter.
Skapa boplatser åt marklevande bin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppen sand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I odlingslandskapet finns många miljöer där pollinatörerna trivs. En mångfald av pollinerande insekter är inte bara viktigt för vilda växter utan också gynnsamt för odlade växter och kan bidra till bättre skördar. Här kommer tips till dig som vill bidra till ett artrikt odlingslandskap.

Blommande biotoper

Ängsvall – en obrukbar åker blir en blommande vall.
Ängsvallar – så här gör du Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kantzoner – spar en kant utanför åkern och så in blommor.
Gynna mångfalden på kantzoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blomsådd – nektar och pollenrika sådder bra för många.
Bra honungs- och pollenväxter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bruksvägar – låt gamla bruksvägar blomma.
Blommande brukningsvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brynmiljöer – en outnyttjad resurs i landskapet som kan erbjuda både mat och bon för bin.
Gynna brynen och få nyttor tillbaka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blommande buskar eller träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sälgen – spar sälgen i kanten.
Sälgen behövs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Södermanlands län samarbetar med Hushållningssällsskapet och sponsrar med exempelvis ängsfröer. Är du intresserad av att så blommande areal på din mark – kontakta Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapet kan även hjälpa till med en långsiktig åtgärdsplan för att stärka upp förekomsten av de vilda pollinatörerna på din gård. Med en bra pollinering ökar skördarna på gården.

Hushållningssällskapet - Gynna biologisk mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begränsa användningen av bekämpningsmedel - spruta bara om det verkligen behövs och kom ihåg att lite skadeinsekter eller blommande ogräs behöver inte betyda mindre skörd. Undvik bekämpningsmedel nära diken, bryn och åkerholmar.

Boplatser åt bin

Sand – skapa boplatser åt marklevande bin och andra insekter med hjälp av sand.
Skapa boplatser åt marklevande bin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibatterier – bygg bibatterier till gården (ju fler desto bättre).
Bibatterier ökar biologisk mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halmbalar – ett par gamla halmbalar kan bli hem för humlor.
Halmbalar till humlor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om pollinatörer i odlingslandskapet

Humlor i odlingslandskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gynna humlor på gården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öka skörden gynna honungsbin och vilda pollinerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bland blommor och bin Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kompetensutveckling

Vill du veta mer om hur du kan sköta om odlingslandskapets många natur- och kulturvärden? I betesmarker, slåtterängar och på hela gården?

Länsstyrelsen i Södermanland driver kompetensutveckling och rådgivning inom "Ett rikt odlingslandskap". Vårt mål är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag tas om hand med bra skötselåtgärder. Läs mer via länken nedan.

Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns flera sätt man kan göra sin bostadsmiljö mer pollinatörsvänlig oavsett om man har en trädgård eller balkong. Här kommer några tips på vägen.

Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bland blommor och bin Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plantera eller så – nektar- och pollenrika blommor, buskar eller träd för de vilda pollinatörerna. Här finns växtguider som hjälper dig hitta rätt i växtdjungeln. Växtguide, Pollinera Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nektarrika blommor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygg en biholk eller insektshotell – förse vildbina med en bostad! Innan du sätter igång med bygget tänk gärna på hur den bäst ska utformas för att locka bina. Vilken tur att det finns bra guider. Har din holk igentäppta hål? Bra, du har lyckats!
Bin och biholkar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insektshotell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sand – till den som vill göra det lilla extra för pollinatörerna är sand en väg att gå! Skrapa fram befintlig sand på gården eller anlägg en sydvänd sandhög, så blir våra marklevande steklar glada.
Skapa boplatser åt marklevande bin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gräsmattan – gör om en del av den artfattiga mattan till en blommande oas. Rikblommande gräsmarker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säg nej till bekämpningsmedel!

Mer inspiration

Pollinera Sveriges - Inspirationstidning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp våra vilda bin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping