Tjockskalig målarmussla

I botten av vissa åar lever en doldis, den sällsynta och hotade musselarten tjockskalig målarmussla.

Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) är en sötvattensmussla som lever i åar. Den sitter nedgrävd i sand och grus i åns botten och äter små växtdelar och plankton, som den filtrerar ur vattnet. Musslans larver måste leva en period på fiskars gälar för att kunna utvecklas. De fiskar som mussellarverna lever på kallas värdfisk. En tjockskalig målarmussla kan bli ca 80 år gammal.

Under de senaste 100 åren har människan påverkat vattendragen mycket när vi velat få mer och torrare odlingsmark och använda vattenkraft. Många åar grävdes ur och rätades för att vattnet snabbare skulle rinna bort. Vid forsar och strömmande sträckor byggdes dammar för att ta tillvara vattenkraft. Båda dessa åtgärder är negativa för musslorna, vid rensning grävs både musslor och deras livsmiljö bort, och dammar hindrar musslornas värdfisk från att vandra. Den tjockskaliga målarmusslan är idag starkt hotad (EN).

Länsstyrelsen i Södermanlands län är utsedd till nationell koordinator för Åtgärdsprogrammet för bevarande av tjockskalig målarmussla. En viktig del i att kunna skydda musslorna är att få kunskap om var musslorna finns. Vi har på senare år upptäckt att musslorna kan leva på flera meters djup i åar. Att att öppna upp vandringsvägar samt att förbättra miljön i åar med sten, grus och död ved gynnar både musslor och deras värdfisk.


Stormusselinventering i Södermanland 2019, med fokus på tjockskalig målarmussla i Kilaån, Vretaån, Ålbergaån, Bålsjöån samt Svärtaån Öppnas i nytt fönster.

Dykinventering av stormusslor 2017 - En översiktlig dykinventering i Södermanlands-, Östergötlands och Örebro län Öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av provruta vid inventering av stormusslor. 2017 Öppnas i nytt fönster.

Stormusslor i Södermanlands län och Kalmar län 2016. Inventering med provruta med fokus på djupa och grumliga lokaler. Öppnas i nytt fönster.

Inventering av bottenfauna i Svärtaån, Vedaån och Vretaån 2013 och 2015 inom projektet Målarmusslans återkomst Öppnas i nytt fönster.

Inventering av stormusslor i Svärtaån 2013 och 2015 inom projektet Målarmusslans återkomst Öppnas i nytt fönster.

Miljöövervakning av tjockskalig målarmussla 2010-2011 Öppnas i nytt fönster.

Inventering av tjockskalig målarmussla i Södermanlands län 2007-2008 Öppnas i nytt fönster.

Stormusslor i Södermanlands län 2005. Inventering av potentiella lokaler för tjockskalig målarmussla och flat dammussla i Södermanlands län Öppnas i nytt fönster.

Stormusslor i Kilaån 2004 och 2005. Utbredning av tjockskalig målarmussla och flat dammussla - hotstatus samt åtgärdsförslag till bevarande i Kiladalen, Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tjockskalig målarmussla i Södermanlands län. 2004 Öppnas i nytt fönster.

Inventering av musselfaunan i Nyköpingsån vid Sibro, Södermanlands län, 2003 (Utgiven av Göteborgs naturhistoriska museum)

Under åren 2012 till 2016 ingick Södermanlands län i det EU-finansierade projektet Målarmusslans återkomst, även kallat unio crassus for life (uc4life).

Projektet gick ut på att genomföra restaureringsåtgärder i åar för att gynna den tjockskaliga målarmusslan och dess värdfisk. I Södermanlands län ingick åarna Svärtaån, Vedaån och Vretaån. Stenar, grus och död ved lades ut för att öka variationen i åarna och skapa livsmiljöer för många olika småkryp, fiskar och andra arter.

Här kan du läsa mer om hela projektet:

http://www.ucforlife.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer om projektet:

Film om LIFE-projektet i Fyledalen (öppnas i YouTube) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om byggnation av faunapassage i Bräkneån vid Trånhem och Tararp (öppnas i YouTube) Länk till annan webbplats.

Publikationer framtagna inom projektet:

Artikel om projektet: Den tjockskaliga målarmusslans återkomst.pdf Länk till annan webbplats.

Slutrapport för hela projektet: Målarmusslans återkomst - till nytta för människa, djur och natur. (100 sid. pdf.) Länk till annan webbplats.

Informationsfolder: Målarmusslans återkomst (20 sid.pdf.) Länk till annan webbplats.

Bok för skolbarn:  Målarmusslan och livet i åarna (16 sid.pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping