Tjockskalig målarmussla

I botten av vissa åar lever en doldis, den sällsynta och hotade musselarten tjockskalig målarmussla.

Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) är en sötvattensmussla som lever i åar. Den sitter nedgrävd i sand och grus i åns botten och äter små växtdelar och plankton, som den filtrerar ur vattnet. Musslans larver måste leva en period på fiskars gälar för att kunna utvecklas. De fiskar som mussellarverna lever på kallas värdfisk. En tjockskalig målarmussla kan bli ca 80 år gammal.

Under de senaste 100 åren har människan påverkat vattendragen mycket när vi velat få mer och torrare odlingsmark och använda vattenkraft. Många åar grävdes ur och rätades för att vattnet snabbare skulle rinna bort. Vid forsar och strömmande sträckor byggdes dammar för att ta tillvara vattenkraft. Båda dessa åtgärder är negativa för musslorna, vid rensning grävs både musslor och deras livsmiljö bort, och dammar hindrar musslornas värdfisk från att vandra. Den tjockskaliga målarmusslan är idag starkt hotad (EN).

Länsstyrelsen i Södermanlands län är utsedd till nationell koordinator för Åtgärdsprogrammet för bevarande av tjockskalig målarmussla. En viktig del i att kunna skydda musslorna är att få kunskap om var musslorna finns. Vi har på senare år upptäckt att musslorna kan leva på flera meters djup i åar. Att att öppna upp vandringsvägar samt att förbättra miljön i åar med sten, grus och död ved gynnar både musslor och deras värdfisk.

Länk till Havs- och Vattenmyndighetens sida med information om Åtgärdsprogrammet för tjockskalig målarmussla.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ned åtgärdsprogrammet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterade åtgärdsbilaganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Under åren 2012 till 2016 ingick Södermanlands län i det EU-finansierade projektet Målarmusslans återkomst, även kallat unio crassus for life (uc4life).

Projektet gick ut på att genomföra restaureringsåtgärder i åar för att gynna den tjockskaliga målarmusslan och dess värdfisk. I Södermanlands län ingick åarna Svärtaån, Vedaån och Vretaån. Stenar, grus och död ved lades ut för att öka variationen i åarna och skapa livsmiljöer för många olika småkryp, fiskar och andra arter.

Här kan du läsa mer om hela projektet:

http://www.ucforlife.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer om projektet:

Film om LIFE-projektet i Fyledalen (öppnas i YouTube)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om byggnation av faunapassage i Bräkneån vid Trånhem och Tararp (öppnas i YouTube)länk till annan webbplats

Publikationer framtagna inom projektet:

Artikel om projektet: Den tjockskaliga målarmusslans återkomst.pdflänk till annan webbplats

Slutrapport för hela projektet: Målarmusslans återkomst - till nytta för människa, djur och natur. (100 sid. pdf.)länk till annan webbplats

Informationsfolder: Målarmusslans återkomst (20 sid.pdf.)länk till annan webbplats

Bok för skolbarn:  Målarmusslan och livet i åarna (16 sid.pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping