Tillstånd för sällskapsdjur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet.

Hundar, katter, hästar

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill

 • ha många sällskapsdjur eller hästar
 • föda upp hund och katt eller hästar
 • sälja, hyra ut (upplåta), förvara eller utfodra sällskapsdjur eller hästar
 • föda upp pälsdjur

Du måste alltid ha tillstånd för att föda upp djur som ska säljas som foderdjur.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om när du behöver tillstånd:

Tillstånd - Hund och kattlänk till annan webbplats

Tillstånd - Hästlänk till annan webbplats

Tillstånd - Andra sällskapsdjur än hund och kattlänk till annan webbplats

Definition av yrkesmässig verksamhetlänk till annan webbplats

För att få tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten. Du ska också ha bra utrymmen att ha verksamheten i. Byggnaderna måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd. Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna.

Ansök om tillstånd för verksamhet med djur enligt djurskyddslagen

Gör din ansökan om tillstånd enligt djurskyddslagen i vår e-tjänst.

 1. Du skickar in ansökan via elektroniskt formulär på Länsstyrelsens webb eller med brev. För att ansökan ska kunna hanteras behöver du skicka med en skalenlig skiss över aktuella djurutrymmen samt intyg eller en beskrivning över dina tidigare erfarenheter inom området.

 2. Länsstyrelsen skickar ut ett svarsbrev. Antingen en begäran om komplettering eller en bekräftelse på komplett inkommen ansökan. När ansökan är komplett kan det dröja något innan Länsstyrelsen har möjlighet att göra en kontroll.

 3. I normalfallet kontaktas du av Länsstyrelsen för bokning av kontroll, men i vissa fall kan kontrollen vara oanmäld. Länsstyrelsen går dock aldrig in i hagar eller stallar utan att djurhållaren eller dennes ombud är närvarande eller, i enstaka fall, efter djurhållarens muntliga medgivande.

 4. Om brister framkommer under kontrollen uppger du när dessa kommer att åtgärdas (vid mindre/enklare brister). Om åtgärderna beräknas ta lång tid att genomföra avslås ansökan och ny ansökan behöver göras då bristerna är åtgärdade.
 5. Efter kontrollen skickar Länsstyrelsen ut en kontrollrapport, den beskriver verksamheten och vilka brister som eventuellt framkommit. Om bristerna bedöms som allvarliga ur djurskyddssynpunkt eller om du inte vill åtgärda bristerna kan föreläggande eller förbud att driva verksamheten utfärdas (föreläggande och förbud kan överklagas om du är missnöjd med beslutet).

 6. Efter åtgärdande av ev. brister görs normalt en uppföljande kontroll och ny kontrollrapport skickas ut.

 7. När verksamheten uppfyller lagstadgad djurskyddsnivå skickas tillstånd normalt ut inom några veckor från kontrolltillfället. Ett tillstånd gäller tills vidare eller tills verksamheten förändras, byter ansvarig eller flyttar.

Tillståndet är kostnadsfritt om verksamheten uppfyller djurskyddslagstiftningen.

Du faktureras en timavgift för Länsstyrelsens uppföljande arbete (kontroll, restid och administrativt arbete) om länsstyrelsen gör en eller flera uppföljande kontroller på grund av att brister konstateras vid djurskyddskontrollen av verksamheten.

Kaniner, fiskar, ormar och zoobutiker

För andra sällskapsdjur än hund och katt (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring. Du behöver tillstånd om det är en större verksamhet, alltså om det gäller:

 • upplåtande och förvaring eller utfodring av sex eller fler kaniner eller illrar per år,
 • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar i verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun. Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Tillstånd enligt artskyddsförordningen

Du kan också behöva tillstånd enligt artskyddsförordningen. Säljer du B-listade djur behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26§.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping