Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Vad gäller för midsommarfiranden?

Ett midsommarfirande kan vara både privat i ett hem eller en trädgård eller offentligt för allmänheten. Oavsett om midsommarfirandet är privat eller offentligt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bland annat säger att man ska umgås i en mindre krets och undvika trängsel.

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. En av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är därför att umgås i en mindre krets för att minska antalet nära kontakter. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör därför fira midsommar med så få som möjligt och gärna utomhus. För vaccinerade gäller samma regler som för andra. Du som reser ska göra det på ett så smittsäkert sätt som möjligt och undvika att träffa nya kontakter. Du ska också kunna ta dig hem på ett säkert sätt om du blir smittad.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Privata midsommarfiranden i privata hem och trädgårdar omfattas inte av begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen.

Max åtta personer gäller om du hyr en lokal

Maximalt åtta personer får delta i ett midsommarfirande inomhus i en lokal som hyrs ut eller upplåts för en privat sammankomst. Det är den som hyr ut eller upplåter en lokal till ett privat firande som ansvarar för att det inte är fler än åtta personer i lokalen.

Det här gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19.

Att resa en majstång, ordna ringdans eller liknande arrangemang på midsommar ses i huvudsak som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten. Det innebär att evenemanget måste följa den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen. Det innebär bland annat att du som arrangör behöver anpassa maxantalet och genomföra åtgärder för att minska trängsel och smittspridning.

Läs mer om maxantal och smittskyddsåtgärder som behöver genomföras på webbsidan Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Du kan också ta del av Folkhälsomyndighetens information för max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd för offentlig tillställning

Om du har frågor om tillstånd för offentlig tillställning ska du kontakta Polisen.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Det finns ett antal åtgärder som verksamheter inom fritids- och kulturverksamhet behöver genomföra för att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Åtgärder för alla gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjes-, djur- och temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar

 • Beräkna maxantalet.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Tydligt anslå maxantalet, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder för gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar

 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Beräkna maxantalet kunder och besökare så att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Begränsningen gäller inte om alla besökare är på plats i undervisningssyfte enligt skollagen.

Åtgärder för nöjesparker, djurparker, temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på anläggningsområdet på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Beräkna maxantalet besökare så att varje besökare inom anläggningsområdet, förutom på serveringsställen och handelsplatser, kan disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Därutöver får arrangören addera antalet besökare inom anläggningsområdets handelsplatser, serveringsställen och åkattraktioner till anläggningens totala maxantal. Det betyder att om det finns andra verksamheter på anläggningsområdet, exempelvis en souvenirbutik, ska maxantalet beräknas separat för butikens yta enligt reglerna som gäller för handelsplatser och kan sedan adderas till det totala maxantalet för anläggningen.

Åtgärder för tivolianordningar eller liknande attraktioner

Den som bedriver verksamhet som har en tivolianordning eller liknande attraktioner ska vidta åtgärder för att undvika trängsel i dessa.

Allmänna råd kring att förhindra trängsel i tivolianordningar

Den som bedriver verksamhet som har en tivolianordning eller liknande attraktioner kan vidta åtgärder för att minska trängsel genom att:

 1. sällskap kan kliva i och ur åkattraktionen med avstånd till andra sällskap
 2. sällskap har möjlighet att hålla ett avstånd på minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap i åkattraktionen
 3. undvika placering av sällskap mitt emot varandra i åkattraktionen om avståndet är mindre än två meter
 4. sällskap i inomhusattraktioner begränsas till högst fyra personer.

Allmänna råd för fritids- och kulturverksamheter

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller besökare.

Trängsel kan undvikas genom att:

 1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken
 4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning
 5. anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig
 6. informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel
 7. begränsa sällskap vid guidade visningar till åtta personer

Utöver vad som anges ovan kan trängsel även undvikas genom att:

 1. åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid
 2. enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem
 3. åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår
 4. personal på plats vägleder besökare.

Allmänna råd för föreningar och andra associationsformer

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.

Beräkning av maxantal

Badanläggning, gym, sportanläggning, museum och konsthallar

Maxantalet besökare för badanläggning, gym- eller sportanläggning, museum eller konsthallar ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Nöjesparker, djurparker, temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar

Maxantalet besökare för nöjesparker, djurparker, temaparker, stadigvarande tivolinöjen eller liknande anläggningar ska beräknas så att varje besökare inom anläggningsområdet, förutom på serveringsställen och handelsplatser, kan disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Därutöver får arrangören addera antalet besökare inom anläggningsområdets handelsplatser, serveringsställen och åkattraktioner till anläggningens totala maxantal. Det betyder att om det finns andra verksamheter på anläggningsområdet, exempelvis en souvenirbutik, ska maxantalet beräknas separat för butikens yta enligt reglerna som gäller för handelsplatser och kan sedan adderas till det totala maxantalet för anläggningen.

Tivolianordning eller liknande attraktioner ska vidta åtgärder för att undvika trängsel i dessa.

Film om vad lagen innebär för verksamhetsutövare

I filmen beskrivs vad den tillfälliga covid-19-lagen innebär och hur verksamhetsutövare inom gym- och sportanläggningar kan tänka för att anpassa verksamheten utifrån begränsningarna.

Tillsynsvägledning för verksamhetsutövare

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en vägledning för dig som är verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, dvs vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika verksamheter, varför begreppet är svårt att definiera. Generellt kan sägas att kunder och besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på kunder och besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, t.ex. personalmatsalar och lager ska bortses från. Inte heller ytor som upptas av inventarier såsom hyllsystem och annan förvaring ska räknas med.

Ytor som upptas av simbassänger, löpband, träningsmaskiner m.m. kan som utgångspunkt räknas in i den tillgängliga ytan eftersom den som t.ex. simmar eller springer på ett löpband har möjlighet att använda sig av ytan. Ytan är därför tillgänglig för kunden eller besökaren.

En bedömning behöver göras i varje enskilt fall, därför blir vägledningen på en övergripande nivå. Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats övergripande definierat ett avgränsat utrymme, där står det:

En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen. Ofta handlar det om olika fysiska rum eller våningsplan, men avgränsningen kan se olika ut. Ett avgränsat utrymme har dock alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om det upplevs oklart om ett utrymme är avgränsat, men det är ett utrymme där människor uppehåller sig och det finns risk för trängsel, ska det ändå behandlas som ett avgränsat utrymme. Fokus för tillsynen är att minska smittspridningen och därför ska bedömningarna också präglas av det.

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

Badanläggningar omfattas av reglerna om maxantal med mera i covid-19-regelverket och dessa regler gäller oavsett besökskategori. Begränsningen gäller inte under den tid som en verksamhetslokal endast används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800).

Lokalen används för fysisk träning, alltså omfattas den av reglerna för sportanläggning, inte privat sammankomst. Därmed är grundregeln att varje deltagare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter fri yta. Om hallen har en 120 kvadratmeter stor yta som deltagarna kan använda, kan 12 deltagare vistas där samtidigt. Kommunen har i det här fallet ansvaret att räkna ut hur många deltagare som kan vistas i lokalen samtidigt och ska sätta upp skyltar som tydligt visar hur många deltagare som får vara där. Det här gäller för varje avgränsat utrymme i idrottshallen. Det kan alltså skilja sig från rum till rum.

Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjes-, djur- och temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar samt tivolianordning eller liknande attraktioner omfattas av begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. När regeringen eller annan myndighet fattar beslut kan det omfatta en, flera eller alla exempel inom fritids- eller kulturverksamheter. Detta anges i förordningar, föreskrifter eller beslut.

Yogaklasser är en fritidsaktivitet som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 10 kvadratmeter per person, oavsett vem som hyr ut lokalen.

En dansverksamhet som inte är en skolverksamhet och är öppen för allmänheten omfattas av den tillfälliga covid-19 lagen, oavsett vilken anläggning eller lokal dansen bedrivs i.

Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information till idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kolloverksamheten och annan lägerverksamhet för barn och unga bedöms i huvudregel som en fritidsaktivitet som inte regleras genom föreskrifter.

I vissa enskilda fall kan lägerverksamheten omfattas av exempelvis begränsningarna som gäller för offentlig tillställning, privat sammankomst eller dylikt. Det är en bedömning länsstyrelserna gör från fall till fall.

Folkhälsomyndigheten har beslutat nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni. Det innebär att mindre läger och cuper kan genomföras.

Vissa arrangemang regleras av begränsningsförordningen. På Polisens webbplats hittar du samlad information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats. med anledning av pågående pandemi. Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna trädde i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för vissa idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Folkhälsomyndigheten avråder inte längre helt från att ordna eller delta i lägerverksamhet från den 1 juni. För att dessa ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt kan informationen som följer nedan vara en utgångspunkt.

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån nedan förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek, deltagare.

Läs mer om vad som gäller för läger och cuper sommaren 2021 samt vilka förebyggande åtgärder lägerverksamheter kan genomföra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läger och cuper sommaren 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller alltid.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping