Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till och med den 30 september 2021.

Från och med den 1 juli upphör eller förändras ett antal bestämmelser för serveringsställen:

 • serveringsställens öppettider kan återgå till ordinarie öppettider
 • antalet personer i ett sällskap inomhus ökar från fyra personer till åtta personer
 • begränsningen av antalet personer i ett sällskap utomhus (uteserveringar) upphör.

Avståndet mellan sällskap ska dock fortsatt vara minst en meter.

För mer information om samtliga fortsatt gällande bestämmelser se Folkhälsomyndighetens gällande föreskrifter (HSL-FS 2020:37).

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om lagen

Här hittar du svar och förklaringar om lagen och dess tillämpning. Vill du tipsa om frågor att lägga till i Länsstyrelsens FAQ kan du maila: smittskydd.servering.stockholm@lansstyrelsen.se

Dans är för närvarande inte tillåtet på eller i anslutning till serveringsställen.

När konserter och liknande arrangemang anordnas på eller vid ett serveringsställe ska besökarna sitta ned. Dans sker normalt sett stående. Det är därför inte tillåtet med dans, oavsett antal personer som dansar. Detta gäller även när dans arrangeras för slutna sällskap på serveringsställen.

Vad gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vid serveringsställen, information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande (proposition 2003/04:65 sidan 28). Lagen gäller även uteserveringar.

Från och med 1 juli 2021 får man som mest vara åtta personer per sällskap inomhus. Är ett sällskap fler än åtta personer behöver sällskapet delas upp och sitta vid flera bord. På uteservering utomhus finns ingen begränsning av antalet personer i ett sällskap.

Det är viktigt att möblering sker så att gästerna kan ta sig till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster samt att det är minst en meter mellan varje bord/sällskap.

Ansvaret för att förhindra trängsel vid entréer ligger hos den som driver serveringsstället förutsatt att denne äger eller på annan grund disponerar över entréområdet. Eftersom trängsel måste undvikas behöver förebyggande åtgärder tas även vid entréer. Om det blir kö ska gästerna kunna stå med avstånd mellan sig. Ett sätt att undvika trängsel i köer kan vara att märka upp på golvet hur långt ifrån varandra gästerna ska stå, eller att begränsa gästantalet på serveringsstället.

Serveringsställen som normalt bedriver verksamhet till allmänheten omfattas även vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap (proposition 2019/20:172 sidan 17) samt när en del av serveringsstället är uthyrt till ett slutet sällskap medan stället i övrigt är öppet till allmänheten.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen och kan besluta om förbud och förelägganden i de fall lagen inte följs. Ett föreläggande, som kan förenas med vite, innebär att verksamheten måste åtgärda något inom en viss tid. Till exempel ta bort vissa stolar och bord, uppdatera rutiner, informera gäster tydligare eller liknande. Kommunen kan även förbjuda serveringsstället att tillfälligt fortsätta sin verksamhet tills dess att nödvändiga åtgärder vidtagits för att förhindra trängsel.

Att ta fotografier vid tillsynen kan vara en metod för att dokumentera exempelvis trängsel. Foton på personer som går att identifiera innehåller personuppgifter. I propositionen till lagen anges att behandling av personuppgifter kommer att behöva ske när kommunen dokumenterar sin tillsyn samt att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Det är kommunen i rollen som personuppgiftsansvarig som ska säkerställa att gällande dataskyddsregler följs. Det kan vara lämpligt att undvika att fotografera besökare på nära avstånd samt att kommunen i efterhand redigerar bilderna så att foton på eventuella besökare inte går att identifiera.

Verksamhetsutövarna ska inte debiteras för den tillsyn som utövas gällande trängsel på serveringsställen. Staten går in och finansierar denna tillsyn.

Även om ett serveringsställe har ett fåtal gäster och det inte förekommer någon trängsel bör det ändå säkerställas att åtgärder för att förhindra trängsel har tagits. Det kan göras genom att informera verksamheten om vilka krav lagen ställer och att ge förslag på åtgärder, exempelvis att verksamheten informerar gästerna om att hålla avstånd, markera på golvet var gästerna ska stå i kö, glesa ut bland bort och stolar och liknande. Det är förhållandevis enkla åtgärder som i de flesta fall inte behöver leda till beslut om förelägganden eller förbud. Visar det sig dock vid återbesök att åtgärderna inte har vidtagits bör kommunen överväga att fatta beslut om föreläggande.

Om gästerna som sitter på en uteservering behöver gå igenom serveringsstället för att lämna verksamheten behöver verksamheten vara utformad på ett sådant sätt att gästerna kan hålla minst en meter till andra sällskap. Om sällskap väljer att gå inomhus och sätta sig går det bra men då är maxgränsen åtta personer per sällskap. Är sällskapet större behöver det delas upp och sitta vid flera bord.

Nej, det är enbart tillåtet att servera mat och dryck till gäster som sitter ner vid ett bord. Den regeln finns fortfarande kvar och gäller såväl inomhus som utomhus.

Stöd för kommuner

Med den tillfälliga lagen följer en samhällsviktig uppgift som kommunerna ansvarar för. En effektiv tillsyn är ett konkret sätt att stödja det offentliga i att minska smittspridningen av covid-19. För att uppdraget ska fungera kan det bland annat vara viktigt att ha en tydlig planering och organisation på plats. Många kommuner har fungerande rutiner för den tillsyn man redan bedriver som kan användas. Det kan ändå vara bra att se över både bemanning och de rutiner man har eftersom trycket på tillsyn förväntas öka under perioden för den tillfälliga lagen.

Delegationsordning och tillsynsdokumentation

Det är viktigt att kommunen säkerställer att det finns mallar och rutiner för att kunna utföra tillsyn enligt lagen. Länsstyrelsen har tagit fram förslag på tillsynsdokumentation som kommunerna kan använda. Materialet är att se som ett stöd för kommuner som ännu inte tagit fram tillsynsdokumentation enligt den nya lagen. Har man redan egna dokument och rutiner som fungerar går det utmärkt att använda dem.

Tillsynsprotokoll

Här finns förslag på ett tillsynsprotokoll. Det finns att ladda ned som en ifyllningsbar pdf-fil och går även att skriva ut och fylla i för hand. Protokollet är utformat enligt lagens krav på smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens föreskrift och avsett att användas vid tillsyn på serveringsställen.

Tillsynsprotokoll Pdf, 1.1 MB.

Beslutsmallar

Länsstyrelsen har även tagit fram mallar för några olika slags beslut. Mallarna är i word-format för att kunna anpassa besluten efter eget behov. Delar ur olika mallar kan användas för att skapa andra former av beslut.

Mallarna är neutrala och tanken är att de används som grund för att skapa egna kommunspecifika dokument som utformas i enlighet med vad som gäller för den egna kommunens utformning av dokument (med egen logo och annan utformning). Eftersom varje kommun ansvarar för innehållet i sina dokument ska dessa mallar endast betraktas som förslag på vad som kan behöva framgå.

Här finns en mall för information om hur man överklagar besluten, som ska lämnas tillsammans med besluten. Den kan läggas som egen del till beslutet eller i eget dokument som läggs med som bilaga till beslutet.

Hur man överklagar Word, 22.1 kB.

Beslut om förbud mot att bedriva verksamhet

Om kommunen vid sin tillsyn upptäcker att serveringsstället inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra trängsel kan verksamheten förbjudas att drivas vidare tills dess att bristerna åtgärdats. För ett sådant förbud finns två olika mallar: en vanlig beslutsmall samt en mall anpassad för att på plats besluta om förbud mot att bedriva verksamheten. Vid beslut på plats är det viktigt att det finns delegation för ett sådant beslut och att beslutet delges till behörig företrädare för verksamhetsutövaren (den som beslutet riktas mot).

Beslut om förbud Word, 26.6 kB.

Beslut om förbud på plats Word, 26 kB.

Beslut om att upphäva förbud

Beslut om förbud ska upphävas när den berörda verksamheten vidtagit de åtgärder som anges i beslutet om förbud och när kommunen bedömt att de åtgärderna är tillräckliga.

Beslut om upphävande av förbud Word, 24.5 kB.

Beslut om föreläggande

I första hand bör förelägganden utan vite användas, men vid upprepade eller allvarliga överträdelser får ett föreläggande förenas med vite. Vitet bör vara löpande. Beslutsmallar finns att ladda ner för förelägganden med eller utan vite.

Föreläggande utan vite Word, 26.2 kB.

Föreläggande med löpande vite Word, 27.3 kB.

I de fall verksamhetsutövaren inte vidtar de åtgärder som kommunen krävt i beslutet om föreläggande med vite skickas ansökan om utdömande av vite till Förvaltningsrätten. Här finns en mall för att ansöka om utdömande av vite.

Ansökan om utdömande av vite Word, 22.9 kB.

Lagen anger att besluten gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet och det kan uppkomma tillfälle när det kan vara aktuellt att avvakta laga kraft. Här finns en mall för beslut om föreläggande som ska gälla först efter att beslutet har vunnit laga kraft.

Föreläggande utan vite gäller efter laga kraft Word, 27.6 kB.

Syftet med den nya lagen är att förhindra smittspridning av covid-19. Det är en tillfällig lag som kommit till på grund av en extraordinär händelse i samhället. En av de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridning är att hålla avstånd till varandra, något både besökare och de som driver serveringsställen behöver ta ansvar för.

Serveringsställen – fokusera på att undvika trängsel

För den som driver ett serveringsställe bör fokus ligga på att undvika trängsel och att det finns möjlighet att hålla avstånd till varandra. Riktlinjen för avstånd mellan besökare är enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter minst en meter. Det är avståndet mellan sällskap som är det viktigaste. Inom ett sällskap, som ofta består av personer som träffas även utanför serveringsstället, gäller det egna ansvaret och bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12). Avståndsbestämmelserna gäller även när olika sällskap sitter rygg mot rygg. Det måste finnas tillräckligt med avstånd för att kunna resa sig upp, skjuta ut en stol och att röra sig på serveringsstället utan att riskera att stöta ihop med andra gäster.

Kommuner – skapa dialog och hitta balans i åtgärder

Kommunerna har enligt lagen tillsynsansvar och ska besluta om förelägganden och förbud när trängsel uppmärksammas på ett serveringsställe. Kommunerna bör ha en dialog med verksamhetsutövaren vid sin tillsyn för att i första hand få till en frivillig rättelse. Många åtgärder för att förhindra trängsel och minska smittspridning är ganska enkla. Det kan röra sig om att möblera om, markera på golvet var gäster ska stå, köpa in handsprit eller att införa bordsplacering.
Om man vid tillsyn uppmärksammar brister kan kommunen besluta om att förelägga serveringsstället att vidta vissa åtgärder. Det kan till exempel handla om:

 • Att serveringsstället måste ta bort vissa bord.
 • Att markera på golvet var gäster ska stå.
 • Att begränsa antalet gäster.
 • Att upphöra med servering till stående gäster.

Ett föreläggande kan även förenas med vite, som bör vara löpande. Vid allvarliga brister, och om det är mycket trängsel, kan kommunen besluta om att förbjuda verksamheten att drivas vidare till dess att trängseln upphör och verksamheten har gjort relevanta åtgärder. Om man bedömer att risken för trängsel är som störst vid sena öppettider kan kommunen även besluta om att förbjuda verksamhet efter en viss tid.

Uppföljning är en viktig del i processen

Efter ett beslut om förläggande eller förbud bör kommunen göra ett återbesök för att säkerställa att serveringsstället rättat till bristerna. Verksamheten kan också skicka in handlingar till kommunen (till exempel uppdaterade hygienrutiner och bilder på att man möblerat om på serveringsstället) i stället för att kommunen gör ett återbesök på plats. Om bristerna inte är åtgärdade kan kommunen överväga att besluta om nya förelägganden som förenas med vite. Har kommunen förelagt med vite bör kommunen överväga att ansöka om utdömande av vitet (särskilt viktigt att ansökan sker om föreläggandet förenats med löpande vite).

Kommunerna bör hitta en bra balans i vilka åtgärder som vidtas när man har konstaterat brister. Syftet är inte att i första hand stänga serveringsställen, utan att rätt åtgärder vidtas snabbt så att trängsel på serveringsställen upphör. Därför är det också viktigt att eventuella beslut fattas inom kort efter tillsynstillfället.

Precis som vid ”vanliga” klagomål ska klagomål på trängsel hanteras skyndsamt. Men det betyder INTE att kommunen måste åka ut på alla klagomål som kommer in. Det är alltid upp till kommunen att välja hur man hanterar klagomålen. Denna text ger förslag och idéer på hur man kan arbeta.

Prioritera och sila

Under perioder inkommer många klagomål och synpunkter till kommunerna. Om ni inte redan har en rutin, skapa ett system för hur ni bedömer och prioriterar ärenden. Vad är allvarligt? Akut? Vad kan vänta? Vissa ärenden kanske inte ens är kommunens ansvar och kan skickas vidare till annan instans.

­Skapa struktur

Klagomål och synpunkter kan samlas i ett och samma ärende. För att hålla koll på klagomålen kan man till exempel skriva upp dem i en excel-fil. På så sätt får man en lätt överblick över antal klagomål och antal iakttagelser. Denna information kan sedan ligga till grund för vilka områden eller serveringsställen som kommunen planerar att utöva tillsyn på.

Arbetsgång

Det finns flera sätt att arbeta vidare med ärendena. Antingen startar ni tillsynsärenden på de verksamheter som inspekteras och lägger sedan in all dokumentation i respektive ärende. Eller så startar man samlingsärenden där inspektioner utan avvikelse samlas. Om en avvikelse eller stängning sen måste ske kan ett tillsynsärende startas då.

Övriga klagomål

Ibland kan det komma in klagomål på trängsel vid övriga platser än serveringsställen. Men i de fallen är den här lagstiftningen inte tillämplig och de måste hanteras på annat sätt, det vill säga inte genom kommunalt föreläggande eller förbud.

Autosvar

En lösning som många kommuner använder sig av är autosvar. Med bra formuleringar kan man redan där sålla bort vissa klagomål (som att polisen har tillsynen över förbudet om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer).

Exempel på ett autosvar som en kommun använder sig av för att minska arbetsbelastningen:

Hej!
Tack för att du kontaktar (enhetens namn). Med detta mejl bekräftar vi att vi tagit emot ditt meddelande. Detta svar skickas automatiskt och du ska inte svara på det.

Gäller ditt meddelande ett pågående ärende kommer det att registreras i ärendet.

Har du ställt en fråga kommer vi att besvara den så snart som möjligt.

Gäller ditt meddelande trängsel och risk för smittspridning av coronavirus, läs informationen nedan.

Information med anledning av pågående smittspridning av coronavirus

Klagomål på trängsel på serveringar

Dina iakttagelser är mottagna och kan ligga till grund för det urval av verksamheter som (enhetens namn) kommer att utöva tillsyn på under rådande omständigheter. Vid den tillsyn som utförs informerar vi om de råd och riktlinjer som finns och följer upp att de efterlevs. Vid behov kan vi komma att fatta beslut om åtgärder.

Klagomål på trängsel på annan plats än servering

Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Det finns inte någon utpekad myndighet som ansvarar för kontroll av föreskrifterna. (nämndens namn) har inte någon möjlighet att följa upp eller ingripa vid klagomål om att föreskrifterna inte följs.

Däremot kan dessa föreskrifter ibland överlappa förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. I dessa fall är det polisen som är behörig myndighet. Mer information finns på polisens hemsida: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Att utöva tillsyn över trängsel på restauranger skiljer sig inte mycket mot tillsyn enligt annan lagstiftning, såsom livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Den stora skillnaden är att återkopplingen till verksamheten måste ske mer skyndsamt, liksom eventuell uppföljning.

Här följer ett scenario på hur en tillsyn kan gå till.

På serveringsstället

 1. Fyll i protokollet. Framkommer det avvikelser under inspektionen ska man skriva upp och markera dem i protokollet.
 2. Fotografera protokollet med mobilen (som egen kopia) och ge originalet till verksamhetsutövaren.

Efter inspektion

 1. Om verksamhetsutövaren bekräftat att hen ska åtgärda avvikelserna omgående kan man komma tillbaka för en snabb uppföljning samma dag eller dagen efter.
 2. Om åtgärderna då är vidtagna - skriv ett protokoll och skicka till verksamheten i efterhand. Går också att göra från kontoret, men detta bör ske i närtid efter inspektionen.

Huvudsyftet med den tillfälliga lagen för smittskyddsåtgärder är att minska trängseln på serveringsställena. Vid brister är det därför viktigt att i närtid göra ett uppföljande besök för att kontrollera att bristerna åtgärdats!

Stängning?

Förekommer flera avvikelser som gör att man bedömer att verksamheten bör stängas tillfälligt eller mellan vissa klockslag, behöver ett beslut upprättas eftersom det ska kunna gå att överklaga. Man kan ha med egna färdiga beslutsmallar för stängning vid tillsynstillfället (vilket rekommenderas), annars får man återkomma, skyndsamt, med ett skriftligt beslut som överlämnas till verksamhetsutövaren.

Information till näringsidkaren

Den som driver ett serveringsställe kan behöva hjälp att hitta rätt information om vilka skyldigheter man faktiskt har som verksamhetsutövare. Ta därför gärna med informationsmaterial om detta vid tillsynen. Hänvisa också till kommunens egen information, till Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Visitas webb. Det finns mycket information och material framtaget att ladda ner och sätta upp i sin verksamhet.

För dig som driver ett serveringsställe

Regeringen har bedömt att vi ska kunna ha ett öppet samhälle om alla tar gemensamt ansvar och lever efter de föreskrifter som tagits fram från myndigheterna. Då kan vi också gå på restaurang, kafé och serveringar på ett säkert sätt och därmed stödja en hårt utsatt bransch. Detta måste ske med stort ansvar och är villkorat med följande:

 • att man fortsätter att hålla avstånd (minst 1 meter mellan sällskap)
 • att alla håller en god handhygien
 • att man stannar hemma om man har symptom
 • att den som driver serveringsställen har tydlig information till gästerna (och personalen) om hur man går ut och äter och dricker på ett ansvarsfullt sätt.

Med den tillfälliga lagen om tillsyn på serveringsställen, som gäller från den 1 juli 2020 till den 30 september 2021, ges kommunerna fler verktyg för att göra tillsynen mer effektiv. Syftet är att hindra trängsel och minska smittspridningen.

Andra myndigheter och organisationer har också tagit fram användbar och tydlig information.

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig på Myndigheten för samhällsberedskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Krisinformation Länk till annan webbplats.

1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att

 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.

2. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

4. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av

 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar

Föreskrift om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Det är viktigt att den som driver serveringsstället har skapat förutsättningar i lokalen för gästerna att hålla det rekommenderade avståndet. Kommunen är ansvarig för tillsynen enligt lagen och får göra sin egen bedömning om vilka ställen som har en risk för trängsel och hur respektive serveringsställe lever upp till dessa krav.

Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt. Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter. Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna.

Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram. Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk och så vidare.

Här nedan finns ett dokument med text som ni kan använda för att informera era gäster. Texten innehåller de fyra informationspunkter som tas upp i Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter för restauranger och kaféer som började att gälla den 7 juli 2020.

Att bara sätta upp den här affischen är troligen inte tillräcklig information, men det är en god början på tydlig information till era gäster och besökare. Sätt gärna er egen prägel med serveringsställets logotype eller liknande, eftersom det är ni som är avsändare av informationen!

Informationsaffisch att ladda ned Word, 15.2 kB.

För dig som arbetar med tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i länet

Arbetar du med tillsyn av trängsel på serveringsställen i någon av Södermanlands läns kommuner? Då finns vi på Länsstyrelsen här för dig med råd, stöd och vägledning. Läs gärna igenom informationen som vi har på denna webbsida. Hittar du inte svaren på dina frågor i vår webbinformation eller i vår FAQ är du välkommen att kontakta oss på

smittskydd.servering.sodermanland@lansstyrelsen.se

Kontakt