Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Marvikarna och Krampan

Dalgången vid Marvikarna-Krampan är ett mycket omtyckt och välbesökt friluftsområde som lockar besökare året om. Här kan du vandra, grilla, bada eller åka skridskor på vintern. Spektakulära vyer väntar dig som besöker området. Vid sjöarna är dalgången på vissa ställen inte bredare än hundra meter och bergsbranterna stupar dramatiskt mot vattnet.

Utsikt över sjö och berg

Utsikt över Mellan-Marviken. Foto: Maria Rolf.

Mycket att se och göra

Området består egentligen av två naturreservat, Krampan och Marvikarna. I norr ansluter naturreservatet Långaedet. Förutom att paddla kanotleden genom sjöarna finns strövvänliga skogsvägar eller stigar i anslutning till både Svinsjöns och Körnstorps fritidshusområden. Sörmlandsleden kommer norrifrån och går i utkanten av Krampans naturreservat.

För besökare som är intresserade av fåglar, geologi, fornlämningar och flora finns mycket att se. I skogarna finns det gott om bär och svamp.

Tälta och elda på anvisad plats

Naturreservatet lockar årligen stora mängder badare, kanotister och skridskoåkare. I dag ingår sjöarna som en del av en populär kanotled. I reservatet finns flera rastplatser, eldstäder, tältplats och torrdass. Alla är samlade i området öster om gården Krampan mellan sjöarna Mellan-Marviken och Övre Marviken. Tänk på:

 • Det är bara tillåtet att elda i iordningsställda eldplatser.
 • Det är bara tillåtet att tälta upp till två dygn inom ett begränsat område.
 • Kartan nedan visar området öster om gården Krampan där du kan tälta, grilla och parkera.
 • Läs mer på informationsskyltarna i området.

Spår från historien

Den som följer kanotleden genom reservatet använder samma resväg som bronsålderns resenärer gjorde för över 3 000 år sedan. Under bronsåldern och järnåldern var Marvikendalen en skyddad och välanvänd vattenled mellan Östersjön och Mälaren. Utmed dalgången finns det många spår efter de människor som levde och verkade här före oss, bland annat försvarsanläggningar och gravfält. Inom reservatet finns också lämningar från Krampans 1600-talsbruk.

Stig

I området vid parkeringen finns strövvänliga stigar. Foto: Maria Rolf.

Fiskrika vatten

Många olika fiskarter lever i sjöarna. Bland annat den sällsynta lilla botten­fisken nissöga som trivs i Marvikarnas klara och rena vatten. Om du vill fiska i Marvikarna behövs fiskekort, kontakta Åkers fiske.

Kvarnbäcken

I den västra delen av området ligger Kvarnkärret, som längre tillbaka i tiden varit uppdämt och fungerat som vattenmagasin. Från kärret slingrar sig Kvarnbäcken i en vacker ravin för att senare mynna ut i Övre Marviken. I den nedre delen av bäckravinen växer stora frodiga bestånd av ormbunken strutbräken.

Ormbunke

Strutbräken. Foto: Maria Rolf.

Fågelskyddsområde

 • Klövberget och Falkberget stupar brant i den norra delen av reservatet. För att skydda känsliga fågelarter är det inte tillåtet att beträda bergen från 1 februari till 15 augusti.

Storlom,­ fiskgjuse och berguv är exempel på arter som har observerats i reservatet. Storlom är en karaktärsart i näringsfattiga sprickdalssjöar. Fågeln är en skicklig dykare som mest äter fisk. Storlommens ödsliga läte hörs ofta under vår- och sommarkvällar.

Floran i området

Betesdjur håller landskapet på kullarna öppet och gör att många solälskande växter trivs i området. Här kan du hitta gullviva, blåsuga och solvända. Och på sluttningarna växer värmekrävande växter som tulkört, getrams och blodnäva. Även björnbär och gräslök kan hittas här.

Variationsrik skog

Skogen inom reservatet är variationsrik. Här finns rena tallbestånd men även partier med ek och andra lövträd. På de branta bergssluttningarna vid Klövberget och Falkberget hittar du blandskog, hällmarker med tall men också frodigare partier med högvuxen granskog.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Welcome to Marvikarna

Year round in Marvikarna Nature Reserve you can enjoy the varied nature with its rich birdlife and fascinating geology. It is also a suitable place for bathing, ice-skating and paddling watercraft. In the central area there are trails, toilets, grillingplaces and recreational facilities for the enjoyment of visitors. This is also the only area where you are allowed to put up your tent in designated places. Information about the facilities are on the map above.

You are free to roam through the reserve, pick berries and mushrooms, but you must not deliberately interfere with the animals or damage living or dead trees and shrubs. The area outlined in red on the map below is a bird sanctuary to which entry is forbidden during the period from 1 February to 15 August every year.

For more information about the nature reserve and the regulations that apply to visitors you are welcome to contact us.

Contact

Welcome to contact us at the County Administrative Board in Södermanland County (Länsstyrelsen i Södermanlands län):

E-mail: sodermanland@lansstyrelsen.se

Phone: 010-223 40 00

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservaten gäller särskilda regler för besökare.

Marvikarna

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • uppgräva växter eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket),
 • medvetet störa djurlivet (t ex genom klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande),
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld,
 • på ett för andra störande sätt utnyttja radio- apparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Marvikarna, delområde Krampan

Det är förbjudet att:

 • bortföra eller skada naturföremål eller ytbildning,
 • på för omgivningen (djur och människor) störande sätt använda instrument, radio, bandspelare e dyl,
 • göra upp eld, annat än på särskilt anvisad plats,
 • skada eller borttaga torra träd, vindfällen, stubbar, nedfallna grenar eller annan död ved,
 • skada eller borttaga levande träd, buskar, lavar, mossor eller andra växter,
 • störa eller skada djurlivet,
 • medföra husdjur som ej är kopplat eller förvarat i bur,
 • förtöja farkost mer än två dygn i följd inom reservatet,
 • tälta, ställa upp husvagn eller på annat sätt övernatta inom reservatet. Undantag gäller för särskilt anvisad och markerad plats och då under högst två dygn i följd,
 • rida på annat än därför upplåten väg,
 • framföra motordrivet fordon annat än på genomfartsvägen förbi Krampan samt på vägen in till särskilt anvisad och markerad parkeringsplats,
 • åka motorbåt, vattenskoter eller annat motordrivet vattensportredskap,
 • landa med luftfarkost,

Det är vidare förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva lägerverksamhet,
 • företa vetenskaplig eller annan undersökning som innefattar insamling av mineral, växter eller insekter eller djur av något slag,
 • idka försäljningsverksamhet eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1974, utvidgat 1991
Areal: 213 hektar (Krampan 155 hektar, Marvikarna 58 hektar)
Karaktär: sprickdal, klarvattensjö etc.
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Med bil: Reservatet är beläget väster om sjöarna Övre Marviken och Mellan-Marviken cirka 3 km norr om Laxne. Naturreservatet är skyltat från väg 223, strax norr om Laxne.

Med buss: Buss 543 mellan Gnesta och Läggesta går förbi området under vardagar, på morgon och eftermiddag. Välj exempelvis hållplatsen Svinsjö gård som ligger cirka 1 km öster om parkeringen.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss