Askö

Askö är en stor ö i Södermanlands skärgård. Hit kommer du med egen båt för att uppleva den gamla tallskogen, det ålderdomliga jordbrukslandskapet eller för att slappa på stranden. Framförallt stranden Storsand har många badgäster på sommaren, och det finns flera andra skyddade vikar där man kan lägga till.

Långsträckt strand vid Storsand

Storsand brukar locka många badgäster på sommaren. Foto: Anna Ingvarson.

Askö ligger ganska nära fastlandet men tack vare sin avlånga sträckning har öns kustområden olika känsla. Från lummig innerskärgård med små öar och skär till kargare ytterskärgård där du har fri sikt ut över havsbandet.

På ön finns ett bra nät av enkla vägar och stigar som inbjuder till strövtåg. För den som vill bada finns den populära sandstranden Storsand där hundratals båtar lägger till under soliga sommardagar. Om klippor och sandstränder inte hägrar finns det gott om bär och svamp i skogen när det är säsong. Till den södra delen av Askö – mellan Örudden och Timmerviken – kommer många sportfiskare som fiskar havsöring.

Flaggskepp för Östersjöforskningen

Askö är länets första marina naturreservat. Undervattensmiljöerna runt Askö är mycket varierande och artrika. Här finns värdefulla undervattensängar av ålgräs och stora bälten av blåstång. Djupare ner finns det rödalger och bottnar med musslor.

På Askö ligger Askölaboratoriet och tack vare det är undervattensmiljöerna väl dokumenterade. Laboratoriet är knutet till Stockholms universitet. Askölaboratoriet samordnar svensk marin forskning och miljöövervakning inom Östersjön och tar emot studenter och forskare från hela världen. Mycket av den kunskap vi idag har om Östersjön härstammar från Askölaboratoriet.

Ålderdomligt landskap

Odlingslandskapet på den södra delen av Askö har en ålderdomlig karaktär med åkrar, hagmarker, strandängar och stora arealer med betad barrskog. Betesmarkerna och slåtterängarna är artrika och hålls öppna med får och nötkreatur. Här kan du hitta många olika blommande växter som jungfrulin, gullviva, solvända, Adam och Eva, honungsblomster och sumpgentiana. Årligen kan den ståtliga apollofjärilen ses segla omkring i markerna.

Idag finns endast en åretruntboende på Askö, arrendatorn som sköter jordbruket och betesmarkerna på södra delen av ön. Annat var det på 1700-talet då ön hade över 100 fastboende. Vid Askötorp finns några av husen kvar från den tiden. Här finns en mangårdsbyggnad, en putsad parstuga och en timrad dubbelbod – alla uppförda under 1700-talet.

Omväxlande skog

Skogen på Askö är gammal och omväxlande. På norra delen av ön är terrängen kuperad med frodig barrblandskog, kärr och hällmarker. Här hittar du även ekskog med grova gamla ekar, ask, oxel, rönn och hassel. Om våren blommar ormbär, blåsippa och sårläka i lundarna. På den södra delen av ön är skogen präglad av det långvariga betet. Här hittar du riktigt gamla tallar men också stora granar och ekar. På senare år har huggningar gjorts för att skogen ska bli mer öppen och ljus.

Fågelskyddsområde

Till Askö och omgivande skär och kobbar söker sig många sjöfåglar och rovfåglar, exempelvis häckar havsörn här. Under vintern finns det gott om alfågel runt ön.

 • Öarna Skåren, Gråskär och del av Isskären är fågelskyddsområden med beträdnadsförbud 1 april–15 juli. Asenskallen har beträdnadsförbud 1 april–31 juli.

Militärt skjutfält i söder

På södra udden och halvön Kyrkogårdsskär ligger ett militärt skjutfält. Här gäller särskilda föreskrifter för allmänheten (se anslag vid gränsen till skjutområdet). Det är förbjudet att beträda området.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Askö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar eller dra loss undervattensväxter
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
 • anordna tävlingar
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med alla former av motordrivna fordon, hydrokopter eller svävare
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada natur- eller vattenmiljön.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:

 • bedriva lägerverksamhet
 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2001 och 2007
Areal: 5 849 hektar, varav land 624 hektar
Karaktär: skärgård, tallskog, betesmarker, sandstrand
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Askö ligger i Trosa skärgård. Hit tar du dig med egen båt eller via Askölaboratoriet eller med båttaxi.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss