Masugnsskogen

I den här gamla naturskogen möter du 200-åriga tallar med den typiskt grova pansarbarken och riktigt gamla granar där långa skägglavar hänger från grenarna. På omkullfallna granstammar kan du hitta sällsynta arter som gränsticka och grön sköldmossa. I nordost rinner en liten bäck.

Området är svårtillgängligt och du får vandra på egen hand utan markerade stigar. Besök gärna området under snöfria förhållanden genom att vandra Sörmlandsledens etapp 48 vid den vackra Masugnssjön. Därifrån gör du en liten avstickare norrut till Naturreservatet Masugnsskogen.

Naturskog

Naturreservatet är delat i ett västligt och ett östligt område. Mest naturskogskänsla får du i den östra skogen. Här bildar träden flera skikt för att unga, äldre och riktigt gamla träd växer tillsammans.

Bitvis är det svårframkomligt för att många träd fallit omkull men tänk då på att död ved är livsviktigt för den biologiska mångfalden. Titta extra noga efter mossor och vedsvampar på de liggande trädstammarna (lågor). Kanske hittar du något nytt och spännande för området.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 18,5 hektar
Karaktär: Grandominerad barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 i östra delen

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.