Magsjöberget

Magsjöberget är ett stort naturreservat intill Magsjön. Här finns tallskog på höjderna och granskog i branterna ner mot sjön. Naturreservatet ligger i ett område med flera reservat som alla historiskt sett har varit påverkade av återkommande bränder. Tittar du noga på någon av tallarna kan du se spår från historiska bränder. En mindre stig löper längs sjön genom nästan hela reservatet och i södra delen går Sörmlandsleden i reservatets kant.

Naturreservatet ligger vid Magsjöns södra kant. Själva Magsjöberget ligger i områdets västra del. Området är bitvis väldigt kuperat och marken väldigt blockig. I mitten av området finns kalk i berggrunden. Här finns många spår av människans historiska aktivitet i form av kalkbrott och gruvhål. Den kalkrika berggrunden gör att speciella växter finns här, som tibast som blommar med rosa blommor på bar kvist om våren.

Området är relativt svåråtkomligt och nås lättast med cykel längs någon av de mindre körvägarna eller med båt via Östra Magsjön.

Många ovanliga arter

En lång rad av ovanliga arter har hittats i området, framförallt i branterna ner mot sjön. Till exempel växer svampen veckticka på en död asp i den västra delen av reservatet. I området med kalksten i berggrunden växterna kal tallört, skogsknipprot och tibast.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för döda grenar som ved till mindre brasa
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 130 hektar
Karaktär: tall- och granskog, hällmarker, brantpartier
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen