Bärsta

I Bärstakärret kan du uppleva en fin, speciell flora. Här växer flera sällsynta arter som trivs i kalkrika rikkärr. I kärret växter bland annat de små orkidéerna myggnycklar och grönkulla. Här finns även den förvildade busken bocktörne som under juni-juli blommar med vackra lila blommor.

Bärsta

I reservatet finns en rundslinga som går både över det södra kärret och inne i skogen. Precis i anslutning till reservatet finns också ett café på sommaren och en badplats.

Bärstakärret består av två kärr med en blandskog emellan. De största naturvärdena finns i själva kärren. Här finns såväl låga tuvor som fria vattenspeglar. Torvdjupet är inte särskilt djupt. Marken kan vara mycket blöt och det lättaste sättet att ta sig fram på är att använda spången som sträcker sig från parkeringen och in i reservatet. Med ett par stövlar går det att ta sig fram torrskodd nästan överallt.

Bärstakärret bildades på 1860-talet då sjön Yngarens vattennivå sänktes. När vattennivån sjönk så kom det fram en strandremsa och ett antal källor vid Bärsta. Källorna som tidigare mynnat ut på sjöbotten silar idag över landområdena. Vattnet i källorna innehåller mycket kalk vilket bidrar till den rika floran.

Många ovanliga växter

Här finns ett av landets största bestånd av myggnycklar samt fjällfräken, grönyxne, näbbstarr, bocktörne och kalkkrävande brunmossor. Våtmarken har också en viktig funktion för djurlivet. För att värdena skall kunna behållas i kärren sköts de genom årlig slåtter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet
  • gräva upp och plocka blommor samt att skada träd och buskar
  • framföra motordrivet fordon
  • skräpa ner med glas, plåt, plast, papper, avfall eller annat (allemansrätten)

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Stig
  • Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 5 hektar
Karaktär: rikkärr
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.