Sökresultat

 1. Kulturmiljö

  Samhälle / Kulturmiljö

  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer

  Senast ändrad: 2021-03-04

 2. Haganäs-Oröd

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Haganäs-Oröd

  Runt sjön Tydingen, sydväst om Broby, finns ett variationsrikt kulturlandskap. I området finns fornlämningar som fornåkrar och tjärframställningsplatser, flera naturbetesmarker och många

  Senast ändrad: 2020-09-28

 3. Hägnaden

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Hägnaden

  Jordkällare, gamla fruktträd och vällagda odlingsrösen kompletterar bilden av ett äldre kulturlandskap. Motiv för bevarande Kulturlandskap som åskådliggör äldre brukningssätt och boendemönster i glesbygd

  Senast ändrad: 2020-09-28

 4. Hagstad

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Hagstad

  i odlingslandskapet och är vanligen betade. Den agrara bebyggelsen är varierad och ligger i karaktäristiska lägen längs byvägen och en bit upp i sluttningarna. Motiv för bevarande Kulturlandskap präglat av småskalighet

  Senast ändrad: 2020-09-28

 5. Örahult

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Örahult

  med enbevuxna backar, fuktängar och kärrmarker samt gles blandskog. Motiv för bevarande Ålderdomligt kulturlandskap Kontakt Facebook Twitter LinkedIn Instagram Youtube

  Senast ändrad: 2020-10-01

 6. Örnaberga

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Örnaberga

  för bevarande Örnaberga är en väl samlad, mindre by i ett värdefullt småskaligt kulturlandskap. Förutom den byggda miljön finns stora biologiska värden. Örnaberga Öster om Örnaberga Kontakt Facebook Twitter

  Senast ändrad: 2020-10-01

 7. Krångelbygget

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Krångelbygget

  Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd. Krångelbygget är beläget i ett småskaligt kulturlandskap

  Senast ändrad: 2020-09-25

 8. Långalt-Boalt

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Långalt-Boalt

  Här finns betesmarker, stengärdesgårdar och några stora, vällagda stenrösen. Både Långalt och Boalt har välbevarade gårdar. Motiv för bevarande Kulturlandskap i skogsbygd. Kontakt Facebook Twitter LinkedIn

  Senast ändrad: 2020-09-28

 9. Bidrag till kulturhistoriska miljöer

  Samhälle / Kulturmiljö / Bidrag till kulturhistoriska miljöer

  Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag

  Senast ändrad: 2020-12-17

 10. Besöksmål

  Hedmark Hedmark Kulturmiljö Kulturmiljö Kust och hav Kust och hav Sjö och vattendrag Sjö och vattendrag Skogsmark Skogsmark Slåtteräng Slåtteräng Våtmark Våtmark Ängs- och betesmark Ängs- och betesmark Ö Ö

  Senast ändrad: 2021-02-08