Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Videoundersökningar vid Ven och i Knähakens marina reservat 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:08
Diarienummer:
537-8966-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-187-9
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Videoundersökningar vid Ven och Knähakens marina reservat 2019

Inventeringen av havsbotten vid Ven och i Knähakens marina naturreservat 2019 har utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne under 2019.

Uppdraget är finansierat dels genom Havs- och vattenmyndigheten, genom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5 och 15, dels med stöd från Helsingborgs kommun.

Undersökningen har skett med en släpande kamerarigg som filmade 220 provytor på ca 25m2 vardera. Syftet var att öka kunskapen om arter, habitat, naturtyper och mänsklig påverkan inom ett havsområde som delvis omfattas av områdesskydd.

Resultaten har ökat kunskapen om de befintliga naturvärdena och gett en uppföljande bild av tillståndet inom ett viktigt skyddat område. Kunskapen från undersökningen kommer att användas som underlag för framtida förvaltning och eventuellt skydd.
Analyser och slutsatser i rapporten är författarens.

Det totala undersökningsområdet omfattar ca 3 600 ha och sträcker sig från Vens sydöstra sida till reservatet Knähakens norra gräns i höjd med Helsingborgs sydhamn.

De två viktigaste arterna som eftersöktes var hästmusslan (Modiolus modiolus) och kräftdjuret haploops. Hästmusslor hittades på 47 provytor (21%) med stark koncentration till de centrala delarna av Knähakens reservat. Inga fynd av haploops gjordes i samband med undersökningarna.

Rödlistade arter som påträffades vid undersökningarna var torsk (Gadus morhua), karminröd sjöanemon (Stomphia coccinea) och gul solsjöstjärna (Solaster endeca).

Spår av nedskräpning noterades på fyra provytor och borttappade fiskeredskap på två provytor.

Kontakt