Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Videoundersökningar utanför Löddeån och Salviken 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:06
Diarienummer:
511-21021-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-145-9
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Videoundersökningar utanför Löddeån och Salviken 2018

Detta är rapport 1 av 3 för videoundersökningar av epifauna och vegetation i Kattegatt och Öresund 2018 utförd av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne under 2018. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5.

Undersökningarna syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat, vegetation och epibentisk fauna inom ett 2 122 hektar stort område utanför Salviken och Löddeån vid Barsebäck i mellersta Öresund. Totalt filmades 105 provytor med släpvideo med en yta av ca 25 kvadratmeter vardera och medeldjup på 9,5 meter. Utbredningskartor har framställts för relevanta förekommande arter samt habitatklassificeringar utifrån OSPAR, HELCOM HUB och Natura 2000.

Området visar en dominerande sandbottenprofil i totalt 63% av provytorna. Resterande delar utgörs av mjukbotten med finare partiklar (35%) och blandad botten (2%).

Exempel på vanligt förekommande arter och organismgrupper i undersökningsområdet (som är stora nog att identifieras med videotekninken) är: Ålgräs, blåmusslor, smörbultar, skräppetare (brunalg), rödalger och plattfiskar.

Endast en observation av ArtDatabankens rödlistade epifauna gjordes, en torsk.

Ingen påverkan av bottentrålning noterades. Inget större marint skräp påträffades heller i provtagningsområdet. Svavelvätebakterier fanns men var troligen svårobserverade på grund av stora mattor med lösdrivande alger.

Kontakt