Videoundersökningar på Kiviksbredan 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:07
Diarienummer:
511-18573-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-146-6
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Videoundersökningar på Kiviksbredan 2018

Undersökningens syfte var att ge kunskaps-underlag om utbredning av habitat, naturtyper, bottendjur och växter. Samtidigt samlades även information in om mänsklig påverkan från till exempel fiske och nedskräpning.

Undersökningsområdet är föreslaget som ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Sandiga bottnar dominerar undersökningsområdet, men det finns gott om delområden med större eller mindre inslag av block, sten och grus.

Av växterna är fintrådiga rödalger mycket vanliga inom området (85% av transekterna). Den fleråriga rödalgen kräkel förekom på 14% av transekterna. Skorpbildande alger noterades på 17% av transekterna. Fastsittande blåstång noterades enbart på en transekt.

Lösdrivande alger noterades på hälften av transekterna i olika omfattningar, från enstaka tussar till i undantagsfall heltäckande mattor som täckte en större bottenareal.

Den dominerande djurgruppen var blåmusslor som ofta växte tätt på stenar men som också ibland bildar aggregat eller bankar på sand- och grusbottnar. Även mossdjur och havstulpaner noterades på stenarna på flera transekter. Sandräkor, pungräkor och öronmaneter sågs på flertalet transekter. De vanligaste fiskgrupperna var smörbultar och plattfiskar.

På närmare en tredjedel av transekterna fanns förekomster av cyanobakterien spirulina som växer som en hinna på sten eller musslor.

Spår av nedskräpning noterades på fyra transekter. Inga spår av trålning noterades.

Kontakt