Videoundersökningar i Skälderviken 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
511-21021-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-144-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Videoundersökningar i Skälderviken 2018

Detta är rapport 2 av 3 för videoundersökningar av epifauna och vegetation i Kattegatt och Öresund 2018 utförd av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne under 2018. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5.

Undersökningarna syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat, vegetation och epibentisk fauna inom ett 9 282 hektar stort område i Skälderviken. Totalt filmades 123 provytor med släpvideo med en yta av ca 25 kvadratmeter vardera och medeldjup på 13,9 meter. Utbredningskartor har framställts för relevanta förekommande arter samt habitatklassificeringar utifrån OSPAR, HELCOM HUB och Natura 2000.

Mjukbottnar med dominans av finpartiklar (40%) är något vanligare än sandbottnar (37%) i området. Grövre substrat och hårdbotten utgör 16% av provytorna och blandat substrat utgör 7%.

Exempel på vanligt förekommande arter och organismgrupper i undersökningsområdet (som är stora nog att identifieras med videotekniken) är: Vanlig sjöstjärna, vitfläckig fransormstjärna, smörbultar, strandkrabba, kamsjöstjärna, nätsnäcka, eremitkräftor, liten piprensare (koralldjur), stensnultra, rödalger och laminaria (bredbladiga brunalger).

Inga rödlistade arter påträffades. Ingen påverkan av bottentrålning noterades heller. Inget större marint skräp eller svavelvätebakterier påträffades. 

Kontakt