Videoundersökningar i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:09
Diarienummer:
511-19329-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-188-6
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Videoundersökningar i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten 2019

Inventeringen av havsbotten i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten har utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne under 2019.

Uppdraget är finansierat genom Havs- och vattenmyndigheten, genom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5 och 15.

Undersökningen syftade till att öka kunskapen om arter, habitat, naturtyper och mänsklig påverkan inom ett utsjövatten som omfattas av områdesskydd i form av Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet (SCI), som en del i ett underlag för att ta fram en bevarandeplan och för en eventuell förstärkning av områdesskyddet.

Det totala undersökningsområdet omfattar 115 128 ha. Undersökningen har skett med en släpande kamerarigg som filmade 345 provytor på ca 25m2 vardera. Syftet var att öka kunskapen om arter, habitat, naturtyper och mänsklig påverkan inom ett havsområde som omfattas av områdesskydd.

Inom klassningssystemet för Natura 2000, dominerades området av biogent rev (1171) som finns på 118 provytor (34% av samtliga provytor). Därnäst klassificerades sandbank fri från vegetation (1113) på 74 provytor (21%). Sandbank med vegetation (1112) noterades på endast 7 provytor (2%). Resterande 146 provytor (43%) kunde inte klassificeras som Natura 2000 naturtyper.

Klassificeringssystemet HELCOM HUB visar att sandbottnar och mjukbottnar (som domineras av finpartiklar) dominerar och är lika vanliga (46% vardera). Blandbottnar utgör 5% och hårdbottnar utgör 3% av provytorna. Mjukbotten med gles epibentisk fauna utgör 26 % av provytorna. Därnäst utgörs 22% av sandbotten med blandad fauna och mjukbotten med blandad fauna (15%). Blåmusslor finns främst på sandbotten (12%) men dominerar faunan totalt sett på olika substrat med totalt 23%.

Lösdrivande alger observerades på de flesta provytorna (65%) och i nästan hela det undersökta djupintervallet 9-44 meters djup. Blåmusslor Mytilus edulis observerades på nästan lika många provytor (60%) och även de i ett stort djupintervall (9-41m). Blåmusslor noterades ofta i relativt hög täckningsgrad medan lösdrivande alger främst noterades i lägre täckningsgrad. Blåmusslorna kan därför anses utgöra ett dominerande inslag i området.

Smörbultar (Gobiidae indet) noterades på en fjärdedel av provytorna (25%) och i en stor del av det undersökta djupintervallet. Plattfiskar observerades på 12% av provytorna i ett stort djupintervall (17-44m). Strandkrabba Carcinus maenas observerades på 11% av provytorna mellan 14 och 42 meters djup.

Endast en art på ArtDatabankens rödlista noterades, sex exemplar av torsk Gadus morhua.

Få tydliga observationer av mänsklig påverkan gjordes. Endast ett gammalt trålspår noterades. Smärre marint skräp påträffades på två provytor i provtagningsområdet. En observation av svavelvätebakterier noterades.

Kontakt