Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Videoundersökningar i Laholmsbukten 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:04
Diarienummer:
511-21021-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-143-5
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapporten Videoundersökningar i Laholmsbukten 2018

Detta är rapport 3 av 3 för videoundersökningar av epifauna och vegetation i Kattegatt och Öresund 2018, utförda av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Projektet har finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5.

Undersökningarna syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat, vegetation och epibentisk fauna inom ett 8 164 hektar stort område i Laholmsbukten. Totalt filmades 133 provytor med släpvideo med en yta av ca 25 kvadratmeter vardera och medeldjup på 14,9 meter. Utbredningskartor har framställts för relevanta förekommande arter samt habitatklassificeringar utifrån OSPAR, HELCOM HUB och Natura 2000.

Sandbottnar dominerar i undersökningsområdet och utgör 55% av provytorna. Därnäst utgör grövre substrat 25% av provytorna. Mjukbottnar med dominans av finpartiklar utgör 16% av provytorna och blandat substrat utgör 5%.

Exempel på vanligt förekommande arter och organismgrupper i undersökningsområdet (som är stora nog att identifieras med videotekniken) är: Vanlig sjöstjärna, smörbultar och eremitkräftor, strandkrabba, rödalger, skräppetare (brunalg), stensnultra och vitfläckig fransormstjärna.

Endast ett exemplar noterades av en rödlistad art, torsk Gadus morhua. Endast en observation som kan misstänkas härröra från äldre bottentrålning noterades. Inget större marint skräp eller svavelvätebakterier påträffades.

Kontakt