Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
511-18572-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-134-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten "Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018"

Detta är delrapport 3 av 3 för videoundersökningarna av epifauna i Kattegatt och Öresund 2017-2018, utförda av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Undersökningen har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Denna undersökning syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat och epibentisk fauna inom ett område på ca 10 000 hektar i norra Öresund.

Totalt filmades 101 provytor med dropvideo i korta transekter med en yta av ca 25m2 vardera. Medeldjupet var 24 m. Utbredningskartor har framställts för relevanta förekommande arter och trålspår, samt habitatklassificeringar utifrån OSPAR, HELCOM HUB och Natura 2000.

Området utgörs till 99% av leriga till siltiga mjukbottnar. Utifrån OSPARS definitioner förekom bottensamhället grävande megafauna på 93% av provytorna. Enligt HELCOM HUB utgör 87% mjukbotten med sjöpennor och 12% utgör mjukbotten med blandad eller gles epibentisk fauna Hårbotten med rödalger utgör endast 1%. En provyta utgör geogent ren enligt naturtypsklassning inom Natura 2000.

Den epibentiska faunan i norra öresund var under 2018 framför allt rik på sjöpennan mindre piprensare (Virgularia mirabilis) jämfört med angränsande områden. Däremot påträffades förhållandevis normala till låga individtätheter av många andra arter.

Två exemplar av torsk (Gadus morhua) som är rödlistad enligt ArtDatabanken observerades. Avsaknaden av släktet Haploops, ett litet kräftdjur som tidigare funnits i området, är iögonfallande. Haploops har haft en stor betydelse för många andra arter i området samt för fisket och miljön i stort.

Endast en observation av trålpåverkan noterades. Ett par glasflaskor noterades inom provtagningsområdet, men i övrigt påträffades inget större marint skräp. Svavelbakterier påträffades ej.

Flera för Kattegatt typiska mjukbottenarter påträffades inte vilket kan bero på den lägre salthalten i Öresund. Däremot förekommer några av de vanligaste arterna i avsevärt högre individtätheter i den södra delen av Kattegatt och Öresund än norrut i Kattegatt, vilket kan bero på att större delen av det södra området är undantaget för bottentrålning sedan en längre tid.

Det är viktigt att behålla det trålfria området i Öresund och södra Kattegatt. Det är inte otänkbart att trålningen medverkat till att flera biotoper och arter minskat eller nästan helt försvunnit och dessa kan behöva lång tid för att återkolonisera området.

Kontakt