Vandringshinder i Skåne län II – Kulturhistorisk utredning

Om publikationen

Löpnummer:
2018:12
Diarienummer:
436-676-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-117-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
257
Publikationstyp:
Rapport

I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska värden att påverkas negativt. För att bevara, använda och utveckla
kulturhistoriskt intressanta, vattennära miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation.

Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan nå kompromisslösningar samtidigt som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar
och vattendrag , såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- och målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska genomföras.

Kontakt