Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillståndet för fältpiplärka i Skåne och Halland under 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-104-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

De sandiga markerna i södra Sverige tillhör norra Europas artrikaste miljöer och har än idag ett myllrande liv av växter, djur och svampar. Dock har många av de sydsvenska öppna, sandiga miljöerna försvunnit drastiskt under de senaste århundraden genom igenväxning, uppodling eller igen-plantering med träd. Många av sandmarkernas arter har försvunnit eller lever idag starkt undan-trängda. En av dessa arter är fältpiplärkan (Anthus campestre), som ända fram på 1970-talet fanns på ett större antal lokaler i Halland och i Skåne. Därefter har antalet fåglar minskat drastiskt och under 2013 förekom endast några tiotal häckande par i östra Skåne.

Det kan konstateras att den negativa trend som pågått under decennier har brutits och antalet revir har ökat från 33 till 42 sedan förra inventeringen 2013, en ökning med nästan 20 %. Även antalet lokaler med revirhävdande hannar har ökat från 8 till 11 mellan åren. Fältpiplärkan har dessutom ökat sitt utbredningsområde i östra Skåne, medan artens gamla lokaler i Halland och västra Skåne tyvärr fortfarande stod tomma 2017.
Den nu vända negativa trenden, visar tydligt att den restaurering och förbättrad skötsel av de syd-svenska sandmiljöerna som skett under senare år har gett effekt. Förhoppningsvis är detta positiva resultat endast början på en positiv framtida utveckling med större population och vidare utbred-ning av fältpiplärkan i Sydsverige.

Kontakt