Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skorpdagglav i Skåne 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-147-3
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Skorpdagglav i Skåne 2017

Aktuell status och utvärdering av tio års bevarandearbete. Skorpdagglav (Diploicia canescens) är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige. Avverkning av värdträden och trädsjukdomar, främst alm- och askskottsjuka, utgör de största hoten. Inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av skorpdagglav initierades 2006 en försöksverksamhet i syfte att undersöka möjligheten att genom artificiell spridning av skorpdagglav till nya träd och lokaler förbättra artens bevarandestatus. Ytterligare spridningar genomfördes 2009-2010. Uppföljning av spridningarna gjordes 2017 och resultatet redovisas i denna rapport.


I rapporten redovisas även en inventering som genomfördes 2017. Trots flera nya fynd visar resultatet av inventeringen att skorpdagglavspopulationen fortsätter att minska i Skåne. Den har dock fått kraftig förstärkning i form av artificiellt spridda lavförekomster på flera nya lokaler. Sjukdom hos värdträden och vitalitetsnedsättning hos transplanterade lavbålar utgör dock orosmoment.

Kontakt