Skånes rikkärr

Om publikationen

Löpnummer: 2009:41

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86079-84-0

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 388

Publikationstyp: Rapport

Rikkärr är ett samlingsnamn för våra allra artrikaste våtmarker. De är näringsfattiga myrar som är rika på mineraler, vanligtvis kalk. Till rikkärren är en speciell flora och fauna knuten med många hotade arter. Rapporten är en sammanställning av Skånes rikkärr.

Kontakt