Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
502-7977-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91 7675-110-7
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport


Under perioden 2016-2017 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i södra Sverige. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt "1999" och ett från en senare tidpunkt "2009" (satellitdata främst från 2009 men även från 2007 och 2010).

 

Viktiga användningsområden är till exempel vid uppföljningen av skyddade områden och för att visa på skillnader mellan olika våtmarkstyper. Områden med stor andel förändring kan också vara ett underlag inför restaureringar av våtmarker. Resultatet ger möjlighet att urskilja igenväxningstrender i enskilda våtmarker som avviker från synkron storskalig variation eller storskaliga trender.

 

Undersökningsområdet, södra Sverige, består av Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Skåne län. Projektet drivs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och genomförs enligt ett löpande schema över landet fördelat på olika undersökningsområden.

 

Kontakt