Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riksintresseprecisering Trelleborgs hamn

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7467-529-0
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Trafikverket beslutade den 17 november 2010 att farleden 235 in till Trelleborg och Trelleborgs hamn är anläggningar av riksintresse för kommunikation. Vilka
delar av hamnen som ingår i riksintresset och vilket influensområde hamnen har framgår inte av beslutet.
Denna rapport syftar till att precisera statens samlade syn på riksintresset Trelleborgs hamn.


Trafikverket har lett arbetet. Arbetsgruppen projektet har bestått av Alain Allouko, Jack Bårström och Emil Fastén från Trafikverket, Camilla Burén från Länsstyrelsen Skåne, Charlotte Hägg-Reader från Trelleborgs kommun, samt Ulf Sonesson från Trelleborgs hamn AB.

Ett övergripande syfte med arbetet har varit att skapa en gemensam syn och ett gemensamt ställningstagande mellan berörda myndigheter. I arbetet har vi utgått från handledningen för precisering av riksintresse (Trafikverket 2012-03-12). Beskrivningen av riksintresset Trelleborgs hamn ska bland annat tjäna som underlag för kommunens fysiska planering och tillståndsprövning samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets och övriga myndigheters handläggning av olika ärenden.

Kontakt