Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för klimatanpassning 2020-2024

Om publikationen

Löpnummer:
2020:03
Diarienummer:
400-25929-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-182-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

En handlingsplan för klimatanpassning togs fram för Skåne län 2014. Den omfat­tade det geografiska området Skåne, det vill säga den inkluderade klimatanpass­ningsåtgärder riktade även till myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, regionen och enskilda intressenter. I och med förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) har länsstyrelserna uppdraget att ta fram en handlingsplan som enbart omfattar länsstyrelsens egen verksamhet. Denna handlingsplan ersätter nu den tidigare. Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram den vägledning (som vi kommer att benämna som Faktablad) som behövs regionalt för att stödja kommuner och andra regionala aktörers arbete med klimatanpassning.

Som grund för handlingsplanen för klimatanpassning gjordes en Klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), se sammanfattning i kapitel 4 samt analysen i bilaga 1. På grund av Skånes utsatta läge med kust på tre sidor och en stor del av landskapet lågt liggande så är många av riskerna kopplade till havsnivåhöjning och översväm­ningar. Översvämning kan orsakas av såväl kraftigt regn, som direkta eller indirekta effekter av stigande hav. Flera olika områden, samhällsfunktioner och verksamheter riskerar att påverkas av översvämning – infrastruktur och tätorter, framkomlighet, frisättning av föroreningar, saltvatteninträngning och ökad smittspridning. Kraftig nederbörd innebär också en risk för dricksvattenförsörj­ningen i Skåne. Höga temperaturer och torka kan påverka dricksvattnets kvantitet och kvalitet. Extrem värme och värmeböljor är en utmaning som påverkar människors hälsa. Förändringarna i temperatur och nederbördsmönster kommer också att påverka areella näringar och naturmiljöer. I Skåne är det därför särskilt viktigt att arbeta med vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få för jord­bruket och för de ekosystem och arter som är unika för Skåne. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för många ekosystemtjänster. En hög grad av exploatering av mark och hög befolkningstätheten i Skåne gör att utrymmet för arter att röra sig på är begränsat. Det finns ytterligare potentiella risker där kunskapen inte är tillräcklig för att utvärdera sannolikhet och konsekvens i nuläget.

Kontakt