Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Råån - two-stage channels impact on biodiversity and nutrient retention

Om publikationen

Löpnummer:
2020:06
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-185-5
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Råån, Helsingborg Municipality

Field evaluation of two-stage channels impact on local biodiversity and nutrient retention potential.

Biologisk mångfald och potential för näringsämnesreduktion har undersökts i tvåstegsdiken i Lussebäcken och delvis också i Råån.

Jämfört med närliggande kontrolldike, ett djupt liggande dräneringsdike, så har de tre tvåstegsdikena i Lussebäcken stor potential att fånga upp sediment och näringsämnen vid översvämning. Men i dagsläget fungerar de mindre bra då där förekommer resuspension av partiklar och där är ett begränsat utbyte mellan bäckfåran och översvämningsplanet.

Bottenfaunan för hela avrinningsområdet, mätt som biodiversitet, hade en positiv trend sedan mätningarna startade 2000, även om den inte var signifikant för vissa lokaler.

Störst positiv trend observerades i de nedre och mellersta stationerna i Rååns huvudfåra. Restaureringsåtgärderna hade troligen en positiv påverkan på både bottenfaunan och fisksamhället, men stora mellanårsvariationer då åtgärderna gjordes gör det svårt att mäta förändringarna statistiskt.

Kontakt