Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturminnen i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2012:25
Diarienummer:
511-28431-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-94-6
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
189
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Sedan 1909 har det funnits möjlighet att skydda ”särpräglade naturföremål” som naturminnen. I Skåne län finns i dagsläget 51 stycken sådana naturminnen; de äldsta besluten togs redan 1919, medan länets yngsta naturminne, Bantisteln i Bara, beslutades 1994.

Det är framförallt gamla och speciella träd som skyddats som naturminnen, men också geologiska formationer, som flyttblock och åsar, samt lokaler för sällsynta växtarter förekommer bland länets naturminnen.

Under hösten 2012 gjordes en genomgång av länets naturminnen och dessas skötselbehov och det är resultaten från denna genomgång som presenteras i rapporten. Förutom att användas i det fortsatta arbetet med att förvalta naturminnena är förhoppningen också att rapporten kan användas som en guide till dessa fascinerande naturföremål. Många av de skyddade träden stod tidigare i ett öppet, extensivt brukat landskap. Dessa träd vittnar om landskapets omvandling under 1900-talet, och är i den meningen sanna ”naturminnen”.

Kontakt