Närmare till naturen i Skåne

Om publikationen

Löpnummer: 2003:60

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 162

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård.

Regeringen uppdrog sommaren 2002 åt Länsstyrelsen i Skåne län att ta fram ett program förvaraktigt skydd och förvaltning av de för naturvård och friluftsliv mest värdefulla tätortsnära områdena. Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län fick motsvarande uppdrag. Enligt uppdraget skulle programmet tas fram i samarbete med kommunerna och tillfälle ges till företrädare för miljöorganisationer och andra berörda att delta i arbetet.

Programmet skulle ange:

  • vilka områden som omfattas av programmet,
  • ansvarsfördelning mellan stat och kommun beträffande säkerställande och förvaltning av respektive område
  • tidsplan för genomförande.

Programmet redovisades till regeringen i början av november 2003.

Kontakt