Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2015:27
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-015-5
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark och markhushållningsfrågor i Skåne handlar ofta om jordbruksmark.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag som ska ge vägledning och underlag vid kommunens markanvändningsbeslut. Detta är en del av Länsstyrelsens uppdrag kring uppföljning, stöd och underlag till kommunerna i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har tidigare uppmärksammat frågan om markhushållning och jordbruksmarken i samband med det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen.

Planeringsunderlaget ger en bakgrund till frågan om markhushållning - med fokus på jordbruksmarken i Skåne - och sätter in frågan i ett regionalt, nationellt och globalt sammanhang. Rapporten visar hur Länsstyrelsen Skåne ser på jordbruksmarkens värde i kommunernas planering, ur ett resurshushållningsperspektiv och som en regional och mellankommunal fråga.

Planeringsunderlaget är tänkt att användas tillsammans med några av Jordbruksverkets rapporter och vägledningar: Exploatering av jordbruksmark 2006-2010, Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering, Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden: ett stödverktyg, Jordbruksmarkens värden samt Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden.

Kontakt