Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:27

Diarienummer: 502-7324-2013

ISBN/ISSN-nr: 978-91-87423-70-3

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 203

Publikationstyp: Rapport

Rapportbild Miljöövervakning i Skåne 2015-2020

Miljöövervakning i Skåne - Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne 2015-2020.

Regional miljöövervakning i Skåne syftar till att beskriva och följa miljöns tillstånd över tiden. Regional miljöövervakning ska i första hand följa upp de miljökvalitetsmål som är beslutade av Sveriges riksdag. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som vi vill ska råda när de stora miljöproblemen är lösta. För att den statligt finansierade regionala miljöövervakningen ska kunna bli effektiv, samordnad och långsiktig tas det var sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser som planeras de kommande sex åren. Länsprogrammet gäller 2015-2020.

Kontakt