Lägesbild mottagande av nyanlända ochensamkommande barn i Skåne 2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
851-1808-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Lägesbild mottagande av nyanlända och ensamkommande barn i Skåne 2020

Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrev för 2020 sammanställa lägesbilder om mottagandet av
nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom
socialtjänsten, skola och utbildning. En redovisning ska lämnas för samtliga län till regeringen
(Arbetsmarknadsdepartementet), senast den 1 mars 2021. Skånes kommuner fick besvara
lägesbildsenkäten under perioden 5 oktober – 6 november 2020. Denna rapport återger en
sammanställning utifrån länets svar där 25 av länets 33 kommuner besvarade enkäten.

 

 

Kontakt