Klimat- och energistrategi för Skåne

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Framsida Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, tagit fram en ny klimat- och energistrategi för Skåne, Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Strategin beslutades i juni 2018.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet och innehåller regionala målsättningar och prioriterade områden med åtgärder för resurseffektivisering, energiomställning och minskad klimatpåverkan fram till år 2030.

Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration, vägledning och stöd till att utveckla och genomföra åtgärder för att nå de regionala klimatmålen. Strategin riktar sig till alla aktörer i Skåne som kan bidra till att vi når målen, och ska samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av länets ambitioner för utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

Kontakt