Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:29
Diarienummer:
502-22808-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-208-1
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport
Framsida till rapporten Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2020

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2020. Totalt har 26 lokaler undersökts, varav tio stycken inom regional miljöövervakning – tidsserier/screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE, samt tolv inom kalkeffektuppföljning.

Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland an-nat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet.

Projektet har bekostats med medel från Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för regional miljö-övervakning, vattenförvaltningsarbetet och 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Kontakt