Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kiselalgsundersökning i vattendrag som mynnar i Finjasjön, 2019-09-16

Om publikationen

Löpnummer:
2019:30
Diarienummer:
502-26391-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-169-5
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Kiselalgsundersökningar i vattendrag som mynnar i Finjasjön

Rapporten redovisar resultaten från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2019 i tillflöden till Finjasjön i Helgeåns vattensystem.

Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället i tillflödena, både dess tillstånd och om det visar någon form av mänsklig påverkan. Totalt undersöktes tio lokaler i sju tillflöden.

Rapporten utgör en andra delrapportering av resultaten inom Finjasjöprojektet, som är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun, där Havs- och vattenmyndigheten är medfinansiär med 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Kontakt