Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kiselalgsundersökning i vattendrag som mynnar i Finjasjön, 2018-09-28

Om publikationen

Löpnummer:
2019:2
Diarienummer:
502-17735-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-141-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport
framsida av rapporten, något diffust grått ovalformat, sannolikt en kiselalg

Föreliggande rapport redovisar en undersökning av kiselalger 2018 i vattendrag som mynnar i Finjasjön. Totalt har 7 lokaler undersökts.

Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet.

Rapporten utgör en första rapportering av resultat inom Delprojekt 3. Det så kallade Finjasjöprojektet, som ingår i Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”, är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun som pågår under perioden 2018-10-01 till 2020-12-31.

Kontakt