Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:38
Diarienummer:
502-26391-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-177-0
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
132
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Kiselalgsundersökningar i vattendrag och sjöar i Skåne 2019

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2019. Totalt har 38 lokaler undersökts, varav åtta stycken inom regional
miljöövervakning – tidsserier/screening, fyra inom uppföljning UC4LIFE, 13 inom ramen för 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö, samt 13 inom kalkeffektuppföljning.

Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen
speglar därför vattnets kvalitet.

Projektet har bekostats med medel från Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för regional miljöövervakning, vattenförvaltningsarbetet och 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Kontakt