Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
502-17735-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-140-4
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport
Framsida till rapporten Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2018

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2018. Totalt har 31 lokaler undersökts, varav tolv stycken inom regional
miljöövervakning – tidsserier/screening, sex stycken inom uppföljning UC4LIFE, sju stycken inom kalkeffektuppföljning samt sex stycken inom bekämpningsmedel/miljöövervakning.

Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet.

Jarlman Konsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne utfört kiselalgsundersökningen i samarbete med länsstyrelsepersonal. Fältarbetet utfördes under perioden 6 - 25 september 2018. Projektet har bekostats med medel från Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för regional miljöövervakning, vattenförvaltningsarbetet och 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Kontakt