Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:21

Diarienummer: 537-26086-2015, 1200-001

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-053-7

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

 Foto: Amelie Jarlman

Rapporten redovisar resultat från samtliga kiselalgsundersökningar som genomfördes av Länsstyrelsen Skåne under 2015.

Huvudsyftet är att ge en bild av kiselalgssamhället och att bedöma statusen för kvali-tetsfaktorn påväxt på de olika lokalerna. Sammanlagt 17 lokaler i 13 skånska vattendrag undersöktes.

Av dessa lokaler är fyra screeninglo-kaler, sex är tidsserielokaler där förändringen över tid följs, fyra lokaler är en del av UC4LIFE-projektet och följer upp effekten av vidtagna restaureringsåtgärder.

De tre återstående lokalerna har även under-sökts med avseende på bekämpningsmedel, med syfte att undersöka kopplingen mellan missbildade kiselalgsskal och förekomst av be-kämpningsmedel.

Kiselalgsundersökningarna har samordnats och samfinansierats inom ramen för Länsstyrelsen Skånes regionala miljö-övervakning, vattenförvaltningsarbete och UC4LIFE-projektets uppföljningsdel.

Kontakt