Kiselalgsundersökning i Trydeån, Fyleån och Klingavälsån 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:20
Diarienummer:
537-26086-2015, 1200-001
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-052-0
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Amelie
Jarlman

Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som ge-nomfördes i september 2015 i Trydeån, Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd.

Fyleån har återmeandrats sommaren 2013 och Klingavälsån hösten 2014. I re-spektive vattendrag har prov tagits på vardera en lokal uppströms och en lokal nedströms den restaurerade fåran.

Rapporten är en delrap-portering inom UC4LIFE-projektets uppföljningsdel (E2. Monitoring) samt inom Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning för 2015 och vattenförvaltningsarbete.

Kontakt